ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU สร้างความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงวัย

ศุกร์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๖:๓๓
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินการลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ ในการเรียนการสอนผ่านระบบคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Chula Neuron) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (Chulalongkorn University Values Integration Program: CUVIP) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน SET e-Learning รวม 33 หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการหนี้และการพัฒนาทักษะและอาชีพ แบ่งเป็นบทเรียนย่อย สะดวกต่อการเรียนรู้ มีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเรียน อบรมฟรี พร้อมรับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ ดูรายละเอียดที่ https://cuneuron.chula.ac.th
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU สร้างความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา