กสิกรไทยเป็นธนาคารไทยแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และ ISO45001 พร้อมกัน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับสากล

พุธ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๐:๐๓
ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ระดับสากล พร้อมกันทั้งระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018 สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของพนักงาน บนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน
กสิกรไทยเป็นธนาคารไทยแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และ ISO45001 พร้อมกัน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับสากล

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทย ในการดำเนินงานบนหลักการธนาคารแห่งความแห่งยั่งยืน (Bank of Sustainability) ผ่านการสร้างความเติบโตบนความสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จึงให้ความสำคัญกับการจัดการการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานและอาคารต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ธนาคารทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ของธนาคาร ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน ด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ธนาคารเป็นสถานที่ที่พร้อมรองรับการใช้งานของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในระยะยาว

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ธนาคารจึงยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร คู่ค้า และพันธมิตรและเข้ารับการประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดธนาคารกสิกรไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ นับเป็นธนาคารแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมกันทั้ง 2 มาตรฐานในคราวเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืนที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้ขอบข่าย "การบริหารจัดการการให้บริการด้านการธนาคารและการเงิน (The Management of Banking and Financial Service)" โดยผลการดำเนินงานของธนาคารที่สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ISO14001:2015 อาทิ ธนาคารมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยทยอยติดโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ของธนาคาร การคัดแยกขยะภายในอาคารอย่างเป็นระบบ และการวางระบบบริหารจัดการน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดมลภาวะน้อยที่สุด สอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารในการไปสู่ Net Zero

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน ISO45001:2018 อาทิ การป้องกันอัคคีภัย การประเมินและการควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน โดยสร้างความตระหนักให้แก่พนักงาน ให้มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความสูญเสีย และดูแลสุขภาพพนักงานภายใต้เป้าหมาย Zero Accidents and illnesses

ดร.พิพัฒน์พงศ์ กล่าวตอนท้ายว่า มาตรฐานสากล ISO ทั้ง 2 มาตรฐานที่ได้รับครั้งนี้ เป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า ธนาคารได้ดำเนินงานบนความสมดุลของหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ด้วยการสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ นอกจากจะเริ่มดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ ของธนาคารแล้ว จะสามารถเป็นต้นแบบการปรับปรุงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมขยายผลสู่การบริหารจัดการในมิติอื่นๆ ของธนาคารต่อไป

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทยเป็นธนาคารไทยแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และ ISO45001 พร้อมกัน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๐ ฉลอง Pride Month นิปปอนเพนต์ องค์กรสีแห่งความเท่าเทียม เตรียมร่วมขบวนพาเหรดสีรุ้งสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thailand's Pride Celebration 2024 Rhythm of Pride
๑๖:๑๖ สาวๆ ชอบใส่ส้นสูงมาบริหารกล้ามเนื้อกันค่ะ
๑๖:๕๘ อิ่มสุขทุกวันอังคาร กับบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ริมทะเล ณ ห้องอาหารร็อคส์ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
๑๖:๑๗ วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย ยกรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67 ให้ เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
๑๖:๑๓ ศรีพันวาเปิดบ้านต้อนรับการกลับมาของภูเก็ต World Class Tourist Destination ตอกย้ำความเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มุมมองแนวโน้มกองทรัสต์ SRIPANWA
๑๖:๓๔ Double A Fastprint เพิ่มจุดบริการใหม่ในร้านสะดวกซัก SABUY WASH
๑๖:๒๐ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ชวน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดสวนวิ่ง มะหมาราธอน งานวิ่งสุดโฮ่ง ส่งต่อโอกาสเพื่อเพื่อนสี่ขา
๑๖:๔๕ มรภ.สงขลา ยกระดับผลิตกาแฟตามมาตรฐานสินค้าเกษตร หนุนเกษตรกร ต.ทุ่งลาน เพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปกาแฟโรบัสต้า
๑๖:๔๙ ททท. แท็กทีม ทราเวลโลก้า ประกาศความร่วมมือ (MOA) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์
๑๖:๓๒ หมดกังวลผมร่วง! วช. นำเทคโนโลยีพลาสมาเย็น PlasOne ฟื้นฟูเส้นผม รวดเร็ว ปลอดภัย คว้ารางวัลเหรียญทอง สวิส