กสิกรไทย แต่งตั้ง 6 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

พุธ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๐:๑๗
คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ 6 คน ได้แก่ นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส (ที่ 2 จากขวา) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ นางมาริสา วัตถพาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์การ นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี (ที่ 1 จากขวา) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน Data and Analytics นายศาสตรา มังกรอัศวกุล (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล และนายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงาน Integrated Channels Business
กสิกรไทย แต่งตั้ง 6 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

ประวัติผู้บริหาร

นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส ปัจจุบันอายุ 53 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท MA - International Business จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2545 ที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมการแก้ไขหนี้ จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ช่องทางบริการและการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสประจำโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารกระบวนการและกำกับการปฏิบัติงานช่องทางบริการและการขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ

นางมาริสา วัตถพาณิชย์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration - Finance จาก California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่ฝ่ายวางแผนการเงิน จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ประจำสำนักเลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน ดูแลสายงานเลขาธิการองค์การ

นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ ปัจจุบันอายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2538 ที่ฝ่ายบริหารเงิน จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและแก้ไขหนี้ธุรกิจลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส People Strategy Department และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ปัจจุบันอายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Oregon State University และ Georgia Institute of Technology ปริญญาเอก จาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านการทำงานจาก HMT Technology, Georgia Institute of Technology, University of Houston, Manhattan Associates Walmart&Walmart.com, Capital One HQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน ดูแลสายงาน Data and Analytics

นายศาสตรา มังกรอัศวกุล ปัจจุบันอายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมช่องทางบริการและการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางบริการและการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Corporate Strategy and Segment Management Department ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Corporate Strategy and Transformation Department ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส People Strategy Department และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล

นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในวงการเทคโนโลยีจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านระบบการชำระเงินและ Fintech ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน ดูแลสายงาน Integrated Channels Business

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗ พ.ค. สุรีย์พร คลินิก เปิดตัวตึกสูงที่สุดแห่งวงการคลินิกสถาบันเสริมความงาม ฉลอง 20 ปีความสำเร็จพร้อมยกระดับชูเทคโนโลยีล้ำสมัย Volformer
๑๗ พ.ค. ปตท.สผ. จัดงานประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
๑๗ พ.ค. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ ชุดล็อคประตูกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จากแบรนด์ HIP
๑๗ พ.ค. ซัมซุง อัปเกรดประสบการณ์การชมทุกมหกรรมกีฬา ด้วยนวัตกรรม AI TV สุดล้ำ ชัดทุกแมตซ์เหมือนเชียร์ติดขอบสนาม
๑๗ พ.ค. ไทยพาณิชย์ปักหมุดผู้นำดิจิทัลแบงก์ นำ AI เสริมแกร่ง 360 องศา เปิด 3 นวัตกรรม AI ครั้งแรก! สร้างปรากฏการณ์ใหม่กลุ่มสินเชื่อรายย่อย และ Digital
๑๗ พ.ค. หัวใจเต้นช้า โรคหัวใจที่มักถูกมองข้าม
๑๗ พ.ค. DDD โชว์งบ Q1/67 กวาดกำไรทะยาน 317% YoY พร้อมลุยขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ อัพผลงานปีนี้โตสวย
๑๗ พ.ค. PCC เปิดงบ Q1/67 รายได้โต 14.25% ยอดขายสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้า - อุปกรณ์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพิ่มขึ้น มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10%
๑๗ พ.ค. บางจากฯ สานต่อพันธกิจสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเป็นมิตรต่อโลก ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2024 Together, For A Better
๑๗ พ.ค. บัตรเครดิต ttb ช้อปคุ้ม อิ่มครบ ได้มากกว่า รับ Magic Gift Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 1,500 บาท ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 5