มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC มอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ "UTCC Distinguished Alumni Awards 60 ปี"

พฤหัส ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๑:๓๘
ม.หอการค้าไทย จัดงาน UTCC Distinguished Alumni Awards 60 ปีมอบรางวัลศิษย์เก่า 60 คน แห่งความภาคภูมิใจ ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 60 ปี สำนักศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ "UTCC Distinguished Alumni Awards 60 ปี" ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้มอบรางวัล ด้วยบรรยากาศแห่งภาคภูมิใจ และอบอุ่นจากเหล่าผู้บริหาร คณาจารย์ และน้องๆ นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC มอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ UTCC Distinguished Alumni Awards 60 ปี

รายชื่อผู้ที่มอบรางวัล

สาขาบริหารภาครัฐ จำนวน 9 ท่าน 1 คุณพงศ์นคร โภชากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คุณนราธร ปานดี คณะเศรษฐศาสตร์ 3 คุณธิดา พัทธธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ 4 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 5 คุณวาสนา วงษ์รัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ 7 คุณไปยดา หาญชัญสุขสกุล บัณฑิตวิทยาลัย 8 พ.ต.อ พันษา อมราพิทักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย 9 พันเอก บุรฉัตร มั่งมี บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาบริหารภาคเอกชน จำนวน 9 ท่าน 1 คุณอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง คณะบริหารธุรกิจ 2 คุณสินี เธียรประสิทธิ คณะบริหารธุรกิจ 3 นายไพบูลย์ กังวลกิจ คณะบัญชี  4 นายทศพล เมธีธารพงษ์วานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คุณณรงค์ชัย ศิริวิวัฒน์เจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ 6 คุณเผด็จ แย้มกลีบ คณะเศรษฐศาสตร์ 7 นพ พิเชฐ นำพูลสุขสันติ์ บัณฑิตวิทยาลัย 8 ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 9 คุณอริยะ ฝึกฝน บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชาการ งานวิจัย หรือ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา จำนวน 1 ท่าน 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร เริ่มศรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์สาขาประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5 ท่าน 1 นายจิรวัฒน์ เดชาเสถียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 นางสาวณารตา สาครเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ 3 นางปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์  4 คุณธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร ฝ่ายสื่อสารการตลาด 5 ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล ฝ่ายสื่อสารการตลาด

สาขาผู้ประกอบการ จำนวน 14 ท่าน 1 นายณัฐ นาคง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ 2 คุณเบญจวรรณ รังษีธนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 3 นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล คณะบัญชี  4 ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 Dr. Nang Nay Nwe Phone Myint วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ 6 Ms. Thin Thin Chan Myae Htoo วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ 7 Dr. Win Si Thu วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ 8 Aung Naing Oo วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ 9 เชฟไพศาล ชีวินศิริวัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  10 คุณรัชดาภรณ์ ปริญญานุสรณ์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 11 ดร.วรวุฒิ ทวีปวรเดช บัณฑิตวิทยาลัย 12 คุณลัดดาวัลย์ จงวิศาล คณะเศรษฐศาสตร์ 13 นางสาวปุณยาพร พูลพิพัฒน์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด 14 คุณอัษฎายุทธ คุณวิเศษพงษ์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด

สาขาผู้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพ ที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษารุ่นใหม่(ดาวรุ่ง) จำนวน 16 ท่าน 1 คุณณัฐพล คำถาเครือ คณะบริหารธุรกิจ 2 คุณธัญลดา สุขเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 คุณคมน์ชัยทัศน์ บวรเลิศวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์  4 นายถนอม เกตุเอม คณะบัญชี 5 คุณพุทธิพงษ์ สิริโชดก คณะเศรษฐศาสตร์ 6 นางสาวศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข คณะมนุษยศาสตร์ 7 นายวรเชษฐ์ นรเอี่ยว คณะนิติศาสตร์ 8 นายรัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 9 คุณศิวัช ฐิติพรวัฒนกุล คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 10 คุณเอกพล เจริญประเสริฐกุล บัณฑิตวิทยาลัย 11 คุณนิธิ โฆษิตพิพัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 12 นายภิเษกสรรค์ คำโสภา วิทยาลัยผู้ประกอบการ 13 Nattaphong Boonrangsri วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ 14 นายชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ฝ่ายสื่อสารการตลาด  15 นาย รวิชญ์ วงศ์วรกุล วิทยาลัยผู้ประกอบการ 16 คุณอริสมันส์ ภูริโรจน์กิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ประเภทที่ 2: การประกาศเชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น Best of The best ในรอบ 60 ปี จำนวน 2 ท่าน 1 คุณประจักษ์ บุญยัง คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทที่ 3: การประกาศเชิดชูเกียรติคุณศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์ปัจจุบันที่มีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน 1 นายปองภพ รัตนแสงโชติ คณะบริหารธุรกิจ 2 นายกฤติมุก จันทร์ชื่น ฝ่ายสื่อสารการตลาด

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC มอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ UTCC Distinguished Alumni Awards 60 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?