Jobsdb by SEEK ชี้ตลาดงานกำลังสดใส เผยแนวโน้มการจ้างงานปี 67 พร้อมกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนมัดใจคนทำงาน

พุธ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๐:๓๖
Jobsdb by SEEK เผยผลรายงานการจ้างงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการประจำปี 2567 ชี้แนวโน้มตลาดแรงงานยังคงเทรนด์ Work life Balance แนวโน้มการจ้างงานพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวแบบเต็มเวลาเพิ่มขึ้น ตำแหน่งธุรการ ทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งบัญชี มาแรง ด้านบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงาน จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการสอดคล้องอัตราเงินเฟ้อของประเทศ
Jobsdb by SEEK ชี้ตลาดงานกำลังสดใส เผยแนวโน้มการจ้างงานปี 67 พร้อมกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนมัดใจคนทำงาน

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK เผยว่า จากรายงานการจ้างงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการประจำปี 2567 โดยแบบสำรวจนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก 685 บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานในประเทศไทย แนวโน้มสถานการณ์ปี 2567 การจ้างงาน ผลตอบแทน และสวัสดิการสำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย Jobsdb by SEEK ผลสำรวจพบว่าแนวโน้มการจ้างงานในปี 2567 ยังคงอยู่ในเทรนด์ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือนิวนอร์มอล ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานรวมถึงการทำงานระยะไกล โดยร้อยละ 54 ของผู้ประกอบการมั่นใจว่าใน ครึ่งปีแรกตลาดงานจะมีความคึกคักอันเนื่องมาจากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจและการหางาน เชิงรุกของผู้สมัครงาน

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ร้อยละ 99 บริษัทมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 คน โดยร้อยละ 97 เป็นพนักงานประจำแบบเต็มเวลา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีความมั่นคงและทำงานในระยะยาว ลำดับถัดมาร้อยละ 36 จะเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวแบบเต็มเวลา เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลา ต้นทุนด้านสวัสดิการ ปริมาณงาน ทักษะ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้คนที่ต้องการความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work life Balance) จุดที่น่าสนใจคือพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวแบบเต็มเวลา ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากธุรกิจทุกขนาด คิดเป็นร้อยละ 17 ในธุรกิจขนาดเล็ก ร้อยละ 22 ในธุรกิจขนาดกลางและร้อยละ 20 ในธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่ามาจากเหตุผลข้างต้น

ภาพรวมการจ้างงานในปี 2566 พบว่า ตำแหน่งธุรการ/ทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งบัญชี มาเป็นอันดับหนึ่งที่ร้อยละ 42 ถัดมาคือตำแหน่งการขาย/พัฒนาธุรกิจ ร้อยละ 42 ตำแหน่งการตลาด/การสร้างแบรนด์ ร้อยละ 24 และตำแหน่งวิศวกร ร้อยละ 20 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งงานเหล่านี้ในธุรกิจยุคปัจจุบัน ส่วนการลดจำนวนพนักงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 19 โดยร้อยละ 13 เป็นพนักงานประจำแบบเต็มเวลาในตำแหน่งการขาย/พัฒนาธุรกิจ ตำแหน่งธุรการ/ทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งการบริการลูกค้า ตำแหน่งบัญชีและตำแหน่งการตลาด/การสร้างแบรนด์ ส่วนพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวแบบเต็มเวลา คิดเป็นร้อยละ 7 โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงมีอัตราการลดสูงสุด คาดว่ามาจากการปรับโครงสร้างแผนก การลดขนาดและต้องการผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2567 ผลการสำรวจพบว่าบริษัททุกขนาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานถึงร้อยละ 51 โดยพนักงานตามสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราวยังคงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการควบคู่ไปกับพนักงานประจำ โดยคำนึงถึงเป้าหมายธุรกิจเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ การจัดการจำนวนพนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งบริษัทขนาดเล็กตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนพนักงานถึงร้อยละ 54 เนื่องจากมีความมั่นใจในโอกาสการเติบโตและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทขนาดกลาง ร้อยละ 59 แม้จะไม่มีแนวโน้มเพิ่มพนักงาน แต่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงาน เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ลดขนาดหรือหยุดชะงัก

สำหรับการเพิ่มศักยภาพให้พนักงาน ค่าจ้างเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงาน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็ส่งผลต่อกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานของผู้ประกอบการ โดยร้อยละ 56 ใช้ตัวชี้วัดด้านเงินเดือนในการรักษาพนักงานไว้ ตามมาด้วยการเพิ่มหรือปรับสวัสดิการใหม่ที่ร้อยละ 52 รวมถึงการประเมินแนวทางหรือนโยบายการจ่ายเงิน การเปรียบเทียบสวัสดิการ การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน การใช้อัตราเงินเฟ้อในการคำนวณปรับเงินเดือน ซี่งจากการสำรวจพบจุดที่น่าสนใจว่าร้อยละ 24 ของผู้ประกอบการคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อในการคำนวณส่วนเพิ่มและผู้ประกอบการเกือบทุกรายอ้างว่าอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องหรือสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

ทั้งนี้จากการฟื้นตัวต่อเนื่องหลังสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทส่วนใหญ่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานเฉลี่ยที่ร้อยละ 6.69 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อของประเทศในปี 2565 ทำให้พนักงานได้เงินเดือนครอบคลุมในส่วนที่ต้องเสียไปและยังได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ส่วนการประเมินโบนัสตามผลการปฏิบัติงานในปี 2566 มีค่าเฉลี่ยการจ่ายโบนัสอยู่ที่ 1.5 เดือน โดยร้อยละ 72 ของบริษัทมีการอธิบายวิธีการคำนวณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและพนักงานในการการเปิดเผยอย่างโปร่งใส ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจและอนาคตที่ดีกำลังเกิดขึ้นในตลาดแรงงานของไทย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดรายงานการจ้างงาน ผลตอบแทนและสวัสดิการปี 2567 ได้ที่ https://th.employer.seek.com/th/page/hiring-compensation-benefits-report-2024 หรือติดตามข่าวสาร กิจกรรมดีๆ ของ Jobsdb by SEEK ได้ทาง https://th.jobsdb.com/th

Jobsdb ดำเนินงานตั้งแต่ปี 1998 และในปี 2011 บริษัท SEEK แพลตฟอร์มจัดหางานและเป็น Tech Company ชั้นนำของออสเตรเลีย ก่อตั้งในปี 1997 ที่ เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ได้ให้ความสนใจใน Jobsdb จึงได้มีการเข้ามาลงทุนใน JobsStreet และ Jobsdb ในภูมิภาค South East Asia ทำให้ Jobsdb ได้เข้าร่วมกับ SEEK ตั้งแต่ปี 2011 จนกลายมาเป็น SEEK Family หรือ Jodsdb by SEEK อย่างในปัจจุบัน

ที่มา: แบรนด์ เวลท์

Jobsdb by SEEK ชี้ตลาดงานกำลังสดใส เผยแนวโน้มการจ้างงานปี 67 พร้อมกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนมัดใจคนทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?