KTMS ฟอร์มดีปี 66 กวาดรายได้ 456.73 ล้านบาท โต 20.69%(YoY) บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.014 บาทต่อหุ้น จ่อ XD วันที่ 7 พ.ค.นี้

ศุกร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๗:๑๓
บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส "KTMS" ประกาศผลงานปี 66 กวาดรายได้ 456.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.69% (YoY) กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่ที่ 14.21 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.014 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค.67 พร้อมซื้ออาคารพาณิชย์ย่านพัฒนาการ เพื่อจัดเก็บสินค้าและเวชภัณฑ์รองรับการเปิดเฟสใหม่ของคลินิกไตเทียม วางเป้าปี 67 รายได้แตะ 600 ล้านบาท ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร
KTMS ฟอร์มดีปี 66 กวาดรายได้ 456.73 ล้านบาท โต 20.69%(YoY) บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.014 บาทต่อหุ้น จ่อ XD วันที่ 7 พ.ค.นี้

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "KTMS" ผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบครบวงจร (One-stop Services) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 456.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.69% (YoY) จากการเติบโตของการดำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีรายได้ 354.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 68.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.01% จากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมากขึ้น และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานพยาบาล ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ มีรายได้ 78.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 5.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.34% จากการรับรู้รายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.46 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.17% เนื่องมีคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้จากบริการออกแบบติดตั้งและบริการดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำให้บริสุทธิ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.12 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.31% จากจำนวนงานและมูลค่างานโครงการระบบน้ำที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ขณะที่รายได้จากจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม ปรับตัวลดลง 15.65% จากการขายอุปกรณ์การแพทย์ที่ลดลงจากปีก่อน

กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ มีรายได้ 23.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22.18% เนื่องจากงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ที่ได้รับในปี 2566 มีจำนวนและมูลค่างานมากกว่างานโครงการในปี 2565

อย่างไรก็ตามในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 15.98 บาท หรือคิดเป็น 36.66% จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่ที่ 14.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.31%

ในวันเดียวกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตรา 0.014 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมเท่ากับ 4.20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พ.ค. 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติอนุมัติให้ KTMS ซื้ออาคารและที่ดินซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย ย่านพัฒนาการ จาก บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ในราคา 5,200,000 บาท เพื่อเป็นคลังสินค้าและจัดเก็บเวชภัณฑ์ เนื่องจากคลินิกไตเทียมพัฒนาการมีการขยายเฟสใหม่เพิ่ม โดยคาดว่าการซื้อขายอาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 2/2567

ส่วนแผนธุรกิจในปี 2567 ยังเดินหน้าลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้มีรายได้แตะระดับ 600 ล้านบาท จากการขับเคลื่อนการให้บริการทั้ง 4 กลุ่มบริษัท โดย KTMS มีแผนสำหรับการขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในไตรมาสที่ 1/2567 จะขยายสาขาประมาณ 1 - 2 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 6 - 24 เครื่อง ขณะที่ บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด ปัจจุบันบริษัทมีแผนสำหรับการเปิดสาขาและซื้อเครื่องไตเทียมภายในไตรมาสที่ 1/2567 จำนวน 1 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 8 - 12 เครื่อง ส่วน บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งระบบน้ำจากลูกค้าแล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวม 7.77 ล้านบาท และงานปรับปรุงหน่วยไตเทียม 2 โครงการ มูลค่า 0.69 ล้านบาท คาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2567 และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 7 โครงการ มูลค่ารวม 11.77 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะติดตั้งได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2567

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4