TMILL ตอกย้ำหุ้นปันผลตัวจริง บอร์ดใจดีปันผลอีกอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากปี66 มีกำไรสุทธิ 59.10 ลบ.

อังคาร ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๐:๒๖
"TMILL" โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ตอกย้ำหุ้นปันผลตัวจริง บอร์ดใจดีปันผลอีกอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากผลกำไรปี66 ทำได้ 59.10 ลบ. ส่งผลให้รวมเงินปันผลปี66 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 59.79 ลบ. คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล101.19% ด้านรายได้ทั้งปี 66 อยู่ที่ 1.87 พันลบ. ด้วยกำลังการผลิตเฉลี่ย 67.17%
TMILL ตอกย้ำหุ้นปันผลตัวจริง บอร์ดใจดีปันผลอีกอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากปี66 มีกำไรสุทธิ 59.10 ลบ.

นางแววตา กุลโชตธาดา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี2566 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ  59.09 ล้านบาท  บริษัทฯ จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน  27,906,484.27 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกของปี 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2566 เมื่อวันที่26 ตุลาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น31,893,124.88 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง ประจำปี2566 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 59,799,609.15 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล101.19% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองครบตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดอัตราการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถนำเงินปันผลไปเครดิตภาษีได้ 20% โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 19 มีนาคม  2567  และมีกำหนดวันที่จ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม  2567

ด้านผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่าย อยู่ที่ 1,870 ล้านบาท ลดลง 4.8% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ทำได้ 1,965  ล้านบาท  เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายแป้งสาลีลดลง 5.3% เป็นผลมาจากปริมาณจำหน่ายแป้งสาลีลดลง 3.8% และราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยลดลง 2.3% ส่วนรายได้จากการจำหน่ายรำข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 0.5% เป็นผลมาจากราคาจำหน่ายรำข้าวสาลีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นถึง 8.9% แม้ปริมาณจำหน่ายรำข้าวสาลีจะลดลง 4.6% ก็ตาม

ทั้งนี้ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดข้าวสาลีและแป้งสาลีในปี 2564-2565 ราคาตลาดข้าวสาลีและแป้งสาลีปรับสูงขึ้นมาก แต่ในปี 2566 ราคาตลาดข้าวสาลีปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ที่ผ่านมาและลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ความผันผวนของราคาวัตถุดิบโลกนี้ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนัก ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจำหน่ายแป้งต่ำกว่าเป้าหมายและทำให้มีสต็อควัตถุดิบที่ราคาสูงคงเหลือยาวนานกว่าปกติ แต่ในด้านราคาจำหน่ายกลับถูกลูกค้าต่อรองราคาให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จำเป็นต้องยอมขายขาดทุนเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ โดยที่ยังต้องแบกรับภาระสต็อคข้าวที่มีต้นทุนสูงอยู่ ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับธุรกิจในกลุ่มสินค้าเกษตรด้วยกัน และถึงแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาต้นทุน และราคาจำหน่ายแป้ง จนทำให้ผลประกอบการกำไรลดลงก็ตาม แต่ TMILL ก็ยังคงยึดมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำไรในปี 2566 นี้ จะนำเสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกด้าน  ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล   โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ความยั่งยืน "เรา" จะเติบโตไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผนวกแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจ และดำเนินนโยบายและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับการทบทวนพันธกิจขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งคาราวาน Tmill เพื่อสังคม เพื่อเดินหน้าสร้างความสุข รอยยิ้ม และความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆประจำเดือน ตอกย้ำพันธกิจ

TMILL มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภค

TMILL  มอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการยึดหลักธรรมภิบาลในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างมีกำไรและยั่งยืน

TMILL  เป็นคู่ค้าที่ทุกคนเลือกและไว้วางใจในบริการที่เหนือความคาดหมาย

TMILL  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และนำศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองมาใช้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ

TMILL เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม

ที่มา: TMILL

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๓ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์กับชุมชน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
๑๖:๒๗ NRF พาเหรดสินค้าเครื่องปรุง ซอส เครื่องแกง โชว์เคสในมหกรรมระดับโลก ThaiFex Anuga Asia 2024
๑๖:๐๖ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช ออกบูธร่วมกับศูนย์ฯ ลพบุรี ที่ห้างบิ๊กซีลพบุรี
๑๕:๓๖ ฝนมาแล้ว! เตือนชาวสวนระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน
๑๕:๓๕ กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ ส่งผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์ เรดดี้ วอริเออร์ เจาะตลาดแอฟริกา อินเดีย และตะวันออกกลาง พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจ
๑๕:๐๔ กทม. เตรียมพร้อมป้องกัน-บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำทะเลหนุน
๑๕:๓๔ กทม. เร่งตรวจสอบ-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในสวนจตุจักร
๑๕:๓๒ เครืออนันตราฉลองความสำเร็จกับก้าวสำคัญในการขยายโรงแรมกว่า 50 แห่งทั่วโลก พร้อมเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่
๑๕:๔๕ TikTok Shop มุ่งสนับสนุนแบรนด์แฟชั่นไทยเติบโตสู่สากล ปูพรมจัดเวที TikTok Shop | Em District Exclusive Runway นำเสนอคอลเลกชันพิเศษสำหรับ TikTok Shop
๑๕:๒๘ META ผสานกำลัง Meta S บุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวโครงการบ้าน THE SHADI ในคอนเซปต์ THE SHADE OF SMART