ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาคู่ค้าพันธมิตรเติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับการจัดหาที่รับผิดชอบ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

พุธ ๐๓ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๑:๐๒
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดงานสื่อสารคู่ค้าพันธมิตรกว่า 600 ราย ในรูปแบบ On-site และ Online เปิดตัวโครงการ " PARTNER TO GROW 2024…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน" มุ่งมั่นพัฒนาคู่ค้า ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน
ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาคู่ค้าพันธมิตรเติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับการจัดหาที่รับผิดชอบ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดซื้อกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเกษตรอุตสากรรมและอาหาร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า คู่ค้าพันธมิตรเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน พัฒนาศักยภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ซีพีเอฟสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อโลก แก่ผู้บริโภคทั่วโลก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" บริษัทฯ จึงได้จัดงานสื่อสารความมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ผ่านการดำเนินโครงการ "PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน" ต่อเนื่องปีที่สอง เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร รับทราบทิศทางและเป้าหมายของซีพีเอฟ การดำเนินงานโครงการ แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพสำหรับคู่ค้าพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานและความสามารถทางการแข่งขัน ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และในปีนี้ ซีพีเอฟร่วมกับคู่ค้าพันธมิตรกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net-Zero ในปี 2050

ในปีนี้ แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าพันธมิตร ยังคงเน้นใน 5 ด้านหลักที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คือ 1.ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ โดยเน้นเรื่องการส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามเวลา ทำให้บริษัทมีความต่อเนื่องในการผลิตอาหารไปสู่ผู้บริโภคได้ รวมถึงการมอบบริการที่ดี 2.ด้านคุณภาพของสินค้า ซีพีเอฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค 3.ด้านความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนซึ่งสะท้อนมาจากราคาที่แข่งขันได้ ซีพีเอฟเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในภาพรวม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าพันธมิตร ปรับตัวรับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 4.ด้านความยั่งยืน ทางซีพีเอฟส่งเสริม และสนับสนุนคู่ค้าพันธมิตรตระหนักถึงการจัดหาอย่างยั่นยืนใน 4 มิติ คือ มิติสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ มิติการบริหารบุคลากรภายในบริษัท การปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม มิติการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมิติด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฏหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้ง 4 มิตินี้ทำให้การดำเนินธุรกิจของคู่ค้าพันธมิตรเติบโตอย่างยั่งยืน และ 5.ด้านนวัตกรรม คู่ค้าพันธมิตรจำเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงและคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน และยั่งยืน

โครงการ "PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน" มีการรายงานผลการประเมินคู่ค้าพันธมิตรในแต่ละด้านเป็นรายไตรมาส เพื่อช่วยให้คู่ค้าพันธมิตรเห็นด้านที่สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ทั้งนี้ทางซีพีเอฟเองได้ผนึกกำลังหน่วยงานภายในองค์กร จัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์สู่การลงมือทำปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์กับคู่ค้าพันธิมิตรในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเป็นเลิศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่า สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ

ต่อพงศ์ ตริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันไบโอดีเซล กล่าวว่า น้ำมันพืชปทุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG การที่ได้รับทราบนโยบายและเป้าหมายของซีพีเอฟ จะช่วยน้ำมันพืชปทุมพร้อมดำเนินงานและพัฒนาสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้บริษัทมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร

จักรี เพียดสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ หนึ่งในคู่ค้าพันธมิตรซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้นำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ซีพีเอฟถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงบุคลากร ซึ่งส่งให้ขีดความสามารถของบริษัทเพิ่มขึ้น การเข้าร่วมโครงการมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

เธียรพรรณ อาษาสุข Business Development Manager บริษัท ทองศรีกาญจน์ จำกัด ผู้ผลิตปูนปรับสภาพน้ำให้กับฟาร์มกุ้งของซีพีเอฟมานาน 15 ปี กล่าวว่า การมาร่วมงานนี้ช่วยให้บริษัทฯทราบถึงเป้าหมายของซีพีเอฟ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เน้นการผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พาสันต์ พุทธวิริยะ Food Packaging Sales Manager บริษัท ซีลแอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร กล่าวว่า การที่ได้รับทราบทิศทางและนโยบายของซีพีเอฟ ช่วยให้ ซีลแอร์ แพคเกจจิ้ง สามารถไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้ส่งมอบสินค้า ตลอดจนสรรหานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการลูกค้า และมองว่าโครงการ "PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน" ของซีพีเอฟจะช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ที่มา: Charoen Pokphand Foods

ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาคู่ค้าพันธมิตรเติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับการจัดหาที่รับผิดชอบ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ