EGCO Group ส่งต่อพลังใจ บริจาค 2.5 ล้านบาท ให้แก่ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3"

พฤหัส ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ๐๙:๐๒
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group รวบรวมทุกพลังใจในโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3" เปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวม 2.5 ล้านบาท และส่งมอบให้แก่มูลนิธิ 9 แห่ง ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และชุมชน รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บรรลุเป้าหมายในการส่งต่อความปรารถนาดีและพลังใจผ่านโครงการฯ ไปสู่สังคม ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
EGCO Group ส่งต่อพลังใจ บริจาค 2.5 ล้านบาท ให้แก่ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3

นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า EGCO Group ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม" มาอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี 2565 ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งต่อพลังใจ ความปรารถนาดี และความช่วยเหลือคืนสู่สังคมในเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง ผ่านการเชิญชวนทุกคนร่วมเล่นมินิเกม แล้วเปลี่ยนคะแนนในเกมเป็นเงินบริจาค โดย EGCO Group เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมด สำหรับการดำเนินโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถรวบรวมพลังใจจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท ซึ่ง EGCO Group ได้ส่งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิทั้ง 9 แห่ง ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และชุมชน รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว

"EGCO Group ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมดูแลและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม" โดยผลสำเร็จของโครงการนี้ตลอด 3 ปี EGCO Group ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ 27 แห่ง รวมแล้วกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของเรา ที่ไม่เพียงคำนึงถึงการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ EGCO Group ในการเป็น "บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม" นายกัมปนาท กล่าว

มูลนิธิ 9 แห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3" ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการ "หนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่", มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โครงการ "รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ", มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, มูลนิธิเด็ก "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก", มูลนิธิดวงประทีป, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล, และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

นพ.ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3" ของ EGCO Group โดยจะนำเงินบริจาค ที่ได้รับไปสมทบทุนและดำเนินโครงการ "หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่" เพื่อการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความผิดปกติรุนแรง รวมถึงมีความพิการของหัวใจแบบยุ่งยากและซับซ้อน จนกระทั่งหายเป็นปกติ เนื่องจากการรักษาโรคนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัด และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยก็มีโอกาสเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น โดยที่ผ่านมาโครงการ "หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่" ได้ผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นทารกไปแล้ว 25-30 ราย

นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจะนำเงินบริจาคที่ได้รับจาก EGCO Group ไปจัดซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ เพื่อใช้ในแผนกสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ผ่านมูลนิธิฯ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี ที่ต้องรองรับผู้ป่วยถึง 5,000-10,000 คนต่อวัน และส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ

นายสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก และนายอภิวัชร บัวพันธ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ ขอบคุณ EGCO Group ที่เห็นความสำคัญและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการจัดบริการแก่ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว ทั้งในด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย การศึกษา การฝึกอาชีพ การเข้าสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิการมีการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยให้บริการทั่วประเทศ 10 แห่ง บุคลากรรวม 150 คน และผู้พิการที่อยู่ในความดูแล ซึ่งมีวัยและระดับความพิการแตกต่างกัน ประมาณ 600 คนต่อปี ซึ่งเงินบริจาคจาก EGCO Group จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลและสร้างประโยชน์ให้ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัวต่อไป

ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขานุการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก กล่าวว่า ขอบคุณการสนับสนุนจากโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3" และดีใจที่ EGCO Group เห็นความสำคัญของมูลนิธิศึกษาวิจัย นกเงือก ซึ่งดำเนินภารกิจในการศึกษา วิจัย และอนุรักษ์นกเงือกมาตั้งแต่ปี 2521 โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และดูแลนกเงือกที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ ย่อมง่ายกว่าการฟื้นฟูในภายหลัง ปัจจุบันมูลนิธิฯ สามารถทำให้สังคมและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของนกเงือก ในฐานะดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า ตลอดจนสามารถฟื้นฟูประชากรนกเงือกในป่าธรรมชาติหลายแห่งของประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เป็นต้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ "เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3" ได้ทางเว็บไซต์ https://palungjaiegco.com/

ที่มา: บมจ.ผลิตไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB