กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาฯ เร่งพัฒนาระบบน้ำประปา แก้ปัญหาให้ชาวเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

อังคาร ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๒:๓๕
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตามคณะ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พร้อมรายงานผลการดำเนินงานงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา ระยะแรก ซึ่งกรมฯ ได้เสนอเป็นโครงการนำร่อง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาฯ เร่งพัฒนาระบบน้ำประปา แก้ปัญหาให้ชาวเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการจัดทำผังแม่บทแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน รวมโครงการทั้งสิ้น 54 โครงการ โดยมีแนวทางสำคัญ ดังนี้ 1. วางผังพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. พัฒนา/ปรับปรุงต้นไม้บนเกาะให้มีความเขียวไม่แห้งแล้ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว 3. แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำจืด 4. ปรับปรุงพื้นที่ระเบิดหินเดิมบนเกาะมาใช้เป็นห้องเก็บน้ำ 5. การวางแผนบริหารจัดการขยะ 6. แนวทางการทำ EIA ฉบับย่อ 7. การวางท่อน้ำ HDPE และการทำถนนไปยังท่าเรือเกาะลอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำจืด 8. การจัดทำโซลาร์ฟาร์ม และ 9. การจัดทำ Skywalk บริเวณทะเลแหวก เพื่อพัฒนาเกาะสีชังเป็นเมืองน่าอยู่ คู่การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมฯ ได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนงานตามผังแม่บทแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง ในระยะแรก ด้วยงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา เป็นโครงการนำร่อง ใน"โครงการพัฒนาเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสีชัง โดยโครงการมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ บริเวณท่าเรือบน พร้อมระบบส่งน้ำประปา 2. งานก่อสร้างระบบสำรองและจ่ายน้ำประปา 3. งานปรับปรุงแนวท่อจ่ายน้ำประปา 4. งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการในครั้งนี้ พบว่ามีการดำเนินงานแล้วเสร็จ 5 ส่วน ได้แก่ 1.งานก่อสร้างฐานรากกำแพงกันดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ 2. งานตอกเสาเข็มโรงปั๊มบูสเตอร์และโรงจ่ายสารเคมีบริเวณอ่างเก็บน้ำ 3. งานวางท่อจ่ายน้ำดิบ HDPE ขนาด 315 มม. ความยาว 824 เมตร 4. งานวางท่อจ่ายน้ำดิบ HDPE ขนาด 160 มม. ความยาว 625 เมตร และ 5. งานวางท่อจ่ายน้ำดิบ HDPE ขนาด 110 มม. ความยาว 1,950 เมตร ทั้งนี้ เมื่อการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา "โครงการพัฒนาเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี"ดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก โดยคาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาฯ เร่งพัฒนาระบบน้ำประปา แก้ปัญหาให้ชาวเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา