คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคอีสาน ก้าวสู่นานาชาติ

อังคาร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๐๙:๐๕
ขอนแก่น จังหวัดที่ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภาคอีสาน ติดอันดับ 1 จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ที่สำคัญมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นดั่งแม่เหล็กดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทั้งภูมิภาครวมทั้งนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียน เพราะมีหลักสูตรนานาชาติที่ทันสมัยตอบโจทย์โลกอนาคต
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคอีสาน ก้าวสู่นานาชาติ

ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า "คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรามุ่งมั่นผลิตและพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปสู่ตลาดงานในระดับนานาชาติ พร้อมขับเคลื่อนยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ตามวิสัยทัศน์ "สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล" และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลำดับที่ 5 จาก 21 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) ด้วย

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย หลักสูตรบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (English section) และหลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (Thai and English section)  จุดเด่นของหลักสูตรนานาชาติ คือมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์ คณาจารย์จบจากต่างประเทศ รวมถึงมีชาวต่างชาติร่วมสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตัวเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีทุนสนับสนุนในการเข้าศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สำหรับหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (English section) เป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่แบ่งกลุ่มความเชี่ยวชาญออกเป็น  บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ สายการบิน ผู้จัดงานไมซ์ งานประชุม งานแสดงสินค้าและเทศกาลต่าง ๆ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เน้นทั้งภาคทฤษฏีและการการฝึกภาคปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง KKU Travel การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ และ นักศึกษายังได้รับโอกาสร่วมเป็นเครือข่ายผู้จัดงานมืออาชีพ Isan MICE Student Chapter โดยได้รับประกาศนียบัตรด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ งานแสดงสินค้า เทศกาล เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก สมาคมที่มี การลงนามความร่วมมือ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกับ University of Colima ประเทศเม็กซิโก รวมถึงหลักสูตรแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกอีกด้วย

ดร. ปิ่นประภา แสงจันทร์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) กล่าวถึงหลักสูตร ว่า เรามีศักยภาพพร้อมที่จะสร้างนักบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจากอุตสาหกรรมและมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรกในประเทศไทยที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสบการณ์ทำงาน 1 ปี เป็นการเปิดทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มนักศึกษาต่างชาติภูมิภาคอาเชียนและลุ่มน้ำโขง พร้อมสร้างโอกาสในการได้งานด้านวิชาชีพบัญชีให้แก่ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการตลอด 1 ปีการศึกษา ด้วยแนวคิดLearn from real world business experts ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้บัญชีเชิงประยุกต์ (Applied knowledge of accounting) และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยปัจจุบัน หลักสูตรฯ เป็นพันธมิตรทางการศึกษากับเป็นสถานประกอบการชั้นนำทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิ บริษัท (สำนักงาน) สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 (PwC KPMG Deloitte และ EY) กลุ่มบริษัทมิตรผล เป็นต้น

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับโลกที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร และ University of Waikato, New Zealand ซึ่งจะเข้ามาร่วมเสริมสร้างให้นักบัญชีที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนายจ้างทั่วโลก

รศ.ดร.ศุภวัตร มีพร้อม ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ กล่าวว่า ปัจจุบันเรามีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานที่แท้จริงและทันสู่สากล เน้นในเรื่องของ International World Class โดยที่จุดเด่นของสาขาธุรกิจบริการและอีเว้นท์จะเน้นไปที่ 5 ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านธุรกิจบริการ ทั้งในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเรือสำราญ ธุรกิจร้านอาหาร ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้านธุรกิจอีเว้นท์ ด้าน Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลขเพื่อจะเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบริการและธุรกิจอีเว้นท์ ได้ข้อมูลอินไซต์เพื่อนำไปศึกษาและพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ยั่งยืนต่อไป และด้าน Special Interest ความเชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ว่านักศึกษาจะสนใจทำงานบนสายการบิน เรือสำราญ หรือธุรกิจสุขภาพ เราก็จะมีรายวิชาเฉพาะให้เรียน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ International Management Institute Switzerland (IMI) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาและได้รับ 2 ปริญญาอีกด้วย

หลักสูตรยังมีบริษัทอีเว้นท์จำลอง Event station ที่ให้บริการในการจัดอีเว้นท์ในทุกรูปแบบ และการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม KKBS Cafe ซึ่งดำเนินการโดยนักศึกษาประจำหลักสูตร โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ตามแนวคิดของหลักสูตร คือ "Learning by Doing" และ "Create Your Bright Future" ผลักดันให้นักศึกษาค้นหาความเป็นตัวเองได้มากที่สุด เมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถทำงานได้ในทุกองค์กรหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ อาทิ IMPACT Arena, Muang Thong Thani และ Intercontinental Hotel Group

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0-4320-2401, 0-4320-2342, 0-4320-2344

ที่มา: Notable Bangkok

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคอีสาน ก้าวสู่นานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๑๖ ธ.ทิสโก้ดึง 5 บลจ.ดีเบตเดือด ครั้งที่ 3 ของปี
๑๑:๕๒ ไทยเบฟ เนรมิตงานวิจิตรศิลป์สุดงดงาม ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อผลงาน สิรินบพระภูบาล
๑๑:๒๗ WEEKEND POSSIBILITIES คิง เพาเวอร์ ชวนฟินแอนด์ฟัน มันส์ทุกโมเมนต์ กับ 12 ศิลปินคนโปรด วันที่ 20 ก.ค.-29 ก.ย.67 ที่ คิง เพาเวอร์
๑๐:๔๒ DEMCO ออกบูธ ASEAN Sustainable Energy Week Electric Vehicle Asia 2024
๑๐:๕๕ NEO รุกสร้าง New S Curve ตลาดสินค้าอุปโภค Siver Age ในประเทศไทย ขับเคลื่อน D-nee Deluxe ผู้นำนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดียิ่งขึ้นและครบวงจร
๑๐:๒๔ แกรนด์ ยูนิตี้ บุกงาน บ้านและสวนแฟร์ midyear 2024 ชวนสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับโชว์เคส GRAND UNITY EXPERIENCE พร้อมอัดโปรเด็ด SMILEY MOM 8.8 วันที่ 2 - 11 สิงหาคมนี้ ณ
๑๐:๓๓ ดูโฮม ทูโก ปั้นโครงการ ปันน้ำใจ ให้สังคม มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
๑๐:๑๕ อายิโนะโมะโต๊ะ ผนึกทัพกกท. และสมาคมแบดมินตันฯ หนุนโภชนาการนักกีฬาไทย สู้ศึกโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ปารีส
๑๐:๑๕ Zom Marie ควง Punch 4EVE โชว์ซิงเกิ้ลใหม่สุดฮิตที่ TMC
๑๐:๔๓ นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้า 3 รางวัลใหญ่! พิชิตเวทีสุนทรพจน์ เขียนเรียงความ และตอบปัญหาบัญชี