วว. ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ...แห่งแรกของประเทศไทย

ศุกร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๑:๓๓
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน้ำ โดยถือเป็นหน่วยงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติฯ ระบุเป็นงานบริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมในการวางแผนการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้ประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วว. ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ.แห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้ "หม้อน้ำ" เป็นตัวต้นกำลังในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้หม้อไอน้ำประมาณ 5,000 ลูก โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดจากหม้อน้ำคือ การระเบิด ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงาน ตลอดจนผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ จึงเป็นข้อควรระวังที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สามารถให้บริการด้านการตรวจสอบหม้อน้ำอย่างครบวงจร มีเครื่องมือและโปรแกรมที่ทันสมัย มีองค์ความรู้และประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านการตรวจสอบและมากกว่า 20 ปี ในด้านการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ โดยมีการบูรณาการภายในองค์กรทำให้เพิ่มศักยภาพในงานบริการ สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่ วว. ได้รับอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าด้วย ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานประเมินอายุที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน้ำ พ.ศ. 2566 โดยมีระยะเวลาครอบคลุม 5 ปี

การประเมินอายุของหม้อน้ำ จะคำนวณจากโหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เมื่อทราบอายุจะทำให้สามารถวางแผนการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การกำหนดสภาวะการใช้งาน เพื่อให้หม้อน้ำสามารถทำงานได้ตามแผนการผลิตและไม่เกิดการหยุดการทำงานของหม้อน้ำอย่างกะทันหัน ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุง มีกำไรเพิ่มขึ้น ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นผลจากการประเมินสามารถนำไปขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบภายในเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หากผลการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือมีอายุเกินกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ยื่นขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง โดยหม้อน้ำที่สามารถขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ ต้องเป็นหม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงเป็นต้นไป และเป็นหม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam Generator) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ

หากไม่มีการประเมินอายุของหม้อน้ำ อาจเกิดการหยุดการทำงานของหม้อน้ำอย่างกะทันหัน โดยจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน โดยเฉพาะหม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam Generator) ที่มีการใช้ในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะมีรอบการซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround) เกินกว่า 1 ปี ทำให้ไม่สามารถหยุดหม้อน้ำเพื่อรับการตรวจสอบภายในทุกระยะ 1 ปี ได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือเพื่อขอขยายระยะเวลาตรวจสอบ หากไม่ดำเนินการจะทำให้ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำาและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

"...ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำของ วว. สามารถจะตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่มาใช้บริการ และให้คำแนะนำจากผลการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำได้ วว. พร้อมให้บริการเกี่ยวกับหม้อน้ำ ด้านการออกแบบ ควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบก่อนการใช้งาน ตรวจสอบประจำปี ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหาย วิเคราะห์คุณภาพน้ำของหม้อน้ำ ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุหม้อน้ำ และงานที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการไทย..." ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

อนึ่ง วว. โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ได้เริ่มวางโครงการเพื่อให้การบริการงานด้านประเมินอายุการใช้งานที่เหลือประมาณปี พ.ศ. 2555 หรือประมาณ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งได้ให้บริการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้บุคลากรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน และยังได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการประเมินอายุที่เหลือของหม้อน้ำ นอกจากนั้นการประเมินอายุที่เหลือในขอบข่ายการสูญเสียเนื้อโลหะ (Metal Loss) ยังได้รับการรับรองคุณภาพหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการที่ปรึกษา รับบริการเกี่ยวกับหม้อน้ำ จาก ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000 E-mail : [email protected] หรือที่ "วว. JUMP"

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ.แห่งแรกของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ