Wednesday July 24, 2019 05:36

การปฏิบัติงาน Press Releases

เอชพี ต่อต้านผลิตภัณฑ์หมึกปลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโครงการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ (ACF) ปฏิทินข่าว—23 Jul 19

เอชพี รายงานการปฏิบัติงานในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมาของโครงการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบของ HP (ACF) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงรวมมูลค่ากว่า 7.177 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 220.48 ล้านบาท)

ภาพข่าว: วธ. พิธีมอบบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ทั่วไป—22 Jul 19

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีปิดและมอบบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการแบบบูรณาการ

Country Garden พลิกบทบาทเป็นผู้นำเสนอไลฟ์สไตล์ดิจิทัล บุกเบิกการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต ทั่วไป—10 Jul 19

ภายใต้แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ล่าสุด บริษัทจะขยายการใช้กลยุทธ์ดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การปฏิบัติงานประจำวัน ไปจนถึงการบริหารความปลอดภัย Country Garden (HK.02007) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับ Fortune 500

กสร.พัฒนาศักยภาพนิติกร เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ทั่วไป—02 Jul 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้กับนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ เพิ่มประสิทธิ การให้บริการและการบังคับใช้กฎหมาย นายวิวัฒน์ ตังหงส์

ทช.ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานด้านการจัดการขยะพลาสติกต่อประเด็นข้อเสนอแนะของกรีนพีซ ทั่วไป—01 Jul 19

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยหลังจากที่กรีนพีซออกมาแถลงการณ์ในกรณีปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล ในภูมิภาคอาเซียน และกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลว่า

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.พิษณุโลก ทั่วไป—27 Jun 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.ภูเก็ต ทั่วไป—27 Jun 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ทั่วไป—26 Jun 19

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโนยาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข โดยมีนายสาธิต

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—26 Jun 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค

ภาพข่าว: ตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—25 Jun 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 และ 14 ทั่วไป—25 Jun 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร รวมถึงให้คำแนะนำและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ

แถลงการณ์ของกรีนพีซ กรณีปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ทั่วไป—24 Jun 19

ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน[1] และกรอบการปฏิบัติงานอาเซียน ว่าด้วยขยะทะเล [2] เป็นตัวอย่างที่ดีของปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมส่งเสริมวิชาชีพระบบราง เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วไป—21 Jun 19

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพระบบราง เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2562 ในหลายสายงาน เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานสำหรับนำไปใช้ในการเรียน

สนพ.พังงา ยกระดับแรงงานไทยให้มีมาตรฐาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—19 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน "สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร" เพื่อส่งเสริมและยกระดับแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระยะเวลาฝึก 30

มกอช. เตรียมพร้อมบุคลลากร ลุยงานปี 63 ทั่วไป—06 Jun 19

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดสัมมนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรของ มกอช. ได้รับทราบถึงแนวนโยบายที่จะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเป็นผู้นำในด้านการปฏิบัติงานตำรวจบนท้องถนน ทั่วไป—30 May 19

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มร. เบร็ต ฮาร์แมน (กลางซ้าย) และ มร. เดนนิส วัตสัน (กลางขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมความเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติงานจราจรของประเทศออสเตรเลีย จากองค์กรความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership)

ภาพข่าว: มอบเสื้อเกราะ ทั่วไป—30 May 19

พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รอง ผบ.ฉก.ยะลา หน่วยเฉพาะกิจยะลา รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (เสื้อเกราะ) จำนวน 80 ชุด จากนายสมเกียรติ สุขเกื้อ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากการสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล Run Hero Run

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.ปทุมธานี ทั่วไป—30 May 19

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคาราวะนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มซีไอเอ็มบีประกาศกำไรก่อนหักภาษี ไตรมาสแรก 2562 จำนวน 1.6 พันล้านริงกิต หุ้น—29 May 19

- กำไรสุทธิไตรมาสแรกจำนวน 1.19 พันล้านริงกิต จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 9.2% - กำไรก่อนหักภาษีเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงเพราะรายได้จากการปฏิบัติงานลดลง รายการพิเศษจากการขาย CSI จำนวน 152

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยโสธรร่วมปั้นช่างไฟฟ้าประจำตำบล ทั่วไป—28 May 19

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จัดพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยการนำผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้ามาเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าที่ถ

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ทั่วไป—23 May 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (วิไล) ทั่วไป—23 May 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสา ทั่วไป—21 May 19

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ส.ป.ก. จัดอบรม ส่งเสริมความรู้การปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ทั่วไป—15 May 19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม " โดยมี ข้าราชการ

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ทั่วไป—13 May 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.สมุทรสงคราม ทั่วไป—10 May 19

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

นิเทศฯ DPU ฝึกนักศึกษาเรียนรู้โจทย์จริง สร้างสรรค์แผนการระดมทุนเพื่อสภากาชาดไทย ปี ทั่วไป—07 May 19

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้การสร้างสรรค์แผนงานจากการปฏิบัติงานจริงในโครงการ "การรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2"

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 01/05/2562 ทั่วไป—02 May 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ ทั่วไป—23 Apr 19

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 22/04/2562 ทั่วไป—23 Apr 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค