Wednesday November 21, 2018 21:21

ก๊าซเรือนกระจก Press Releases

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังกลุ่มมิตรผล จัดพิธีลงนามการซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับ 8 องค์กรหัวใจสีเขียว สอดรับเป้าหมายลดก๊าซ CO2 7-20% ภายในปี 63 พลังงาน—30 Oct 18

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับกลุ่มมิตรผลจัด "พิธีลงนามการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2561" เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ "ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย"

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังกลุ่มมิตรผล จัดพิธีลงนามการซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับ 8 องค์กรหัวใจสีเขียว สอดรับเป้าหมายลดก๊าซ CO2 7-20% ภายในปี 63 ทั่วไป—29 Oct 18

กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--ธนาคารกสิกรไทย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับกลุ่มมิตรผลจัด "พิธีลงนามการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2561"เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ "ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย" (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายระยะสั้นลดให้ได้ร้อยละ 7-20 ภายในปี พ.ศ. 2563 และในระยะยาวร้อยละ 20-25 ภายในปีพ.ศ. 2573

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า "อย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบในแง่ของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และฝนตกนอกฤดูกาล เป็นต้น ในฐานะสมาชิกรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต เราตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแก่ภาคส่วนต่างๆ จึงได้พัฒนาโครงการ"ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย" (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ โดยสามารถนำปริมาณการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรั

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก อบก. ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก พลังงาน—11 Oct 18

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม และนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม

ภาพข่าว: แม็คโคร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทั่วไป—10 Oct 18

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คุณอนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและสถานที่ เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ภาพข่าว: แม็คโคร รับใบประกาศเกียรติคุณลดการใช้ปุ๋ยเคมีของผลิตภัณฑ์เมล่อนญี่ปุ่น ทั่วไป—02 Oct 18

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยนางจุฑารัตน์ พัฒนาทร (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนรับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme)

ซีพีเอฟ เปิดตัว 5 โครงการร่วมลดโลกร้อนยั่งยืน ทั่วไป—28 Sep 18

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ผลักดัน 5 โครงการหลักด้านการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาดปี 2562 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 76,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ภาพข่าว: โฮมโปร รับมอบโล่เกียรติยศ ในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—26 Sep 18

นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปสายกลยุทธ์ และความยั่งยืน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ "โฮมโปร" รับมอบโล่เกียรติยศ ในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561

ภาพข่าว: AKP ปลื้มผลงานบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงาน—26 Sep 18

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (AKP) ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั่วไป—24 Sep 18

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่า ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรางวัลในฐานะองค์กรที่ดูแลสิ่งแวดล้อม หุ้น—21 Sep 18

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (T-VER) พร้อมทั้งรับรางวัล Carbon Neutral Event จากงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ปี 2561 จัดโดย

ภาพข่าว: GPSC รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก พลังงาน—21 Sep 18

นายสมรชัย คุณรักษ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ขวา)

ภาพข่าว: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ T-VER ทั่วไป—21 Sep 18

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ "โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน" ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน

ภาพข่าว: รมว.ทส. เปิดงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ทั่วไป—20 Sep 18

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คนกลาง) เป็นประธานเปิดงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ภาพข่าว: อบก.มอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการซีพีเอฟ 59 แห่งร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ทั่วไป—20 Sep 18

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561

ม.มหิดลเดินหน้าเต็มสูบสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ หลังผุดโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั่วไป—19 Sep 18

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) อย่างยั่งยืน ชูกลยุทธ์ส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ ริเริ่มโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระดับบุคคลและคณะ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ซีพีเอฟ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในงาน ทั่วไป—17 Sep 18

พุธที่ 19 กันยายน 2561 นี้ เวลา 14.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU ยกระดับขีดความสามารถ SMEs และส่งเสริมมาตรการบัญชีเดียว) ระหว่าง ทั่วไป—14 Sep 18

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7" เพื่อขยายผล และวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ

ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย รวมพลังจิตอาสากว่า 400 คน ปลูกป่าชุมชนลดโลกร้อน ณ ทั่วไป—05 Jul 18

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดยนายอาสา สารสิน (ตรงกลาง) ประธานกรรมการ มูลนิธิฯ และ พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ กรรมการ มูลนิธิฯ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นางประเสริฐสุข จามรมาน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ซีพีเอฟเดินหน้าโครงการ CPF Solar Rooftop ขนาดใหญ่สุดในไทย ช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจก ทั่วไป—03 Jul 18

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และนายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

CPF มุ่งลดใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในขบวนการผลิต 15-30% ในปี 2563 พลังงาน—25 Apr 18

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเป้าหมายลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการนำน้ำมาใช้ และลดปริมาณของเสียที่กำจัดโดยวิธีฝังกลบ

ภาพข่าว: AKP ปักธง ลดก๊าซเรือนกระจก อย่างยั่งยืน ทั่วไป—22 Mar 18

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (นั่งแถวล่างที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ "ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

แมคโดนัลด์ เป็นธุรกิจร้านอาหารรายแรกที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั่วไป—21 Mar 18

วันนี้ แมคโดนัลด์ ประกาศความร่วมมือกับร้านแฟรนไชส์และซัพพลายเออร์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของสำนักงานต่างๆและร้านอาหารของแมคโดนัลด์ลง 36 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2573 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558

กฟผ. จับมือ 4 สถาบันการเงิน ส่งเสริมการขายตู้เย็นเบอร์ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือน พลังงาน—22 Feb 18

(จากซ้าย) นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายอมร สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จับมือ กฟผ. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษ ร่วม MOU หุ้น—21 Feb 18

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต (ซ้ายสุด) นางสาววรรณดี กิจกูล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (กลาง) และนางชนกนันท์ จาตุรนต์วศิน เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต

สผ. อบก. และ กฟผ. พร้อมขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายร้อยละ 20-25 จากกรณีดำเนินการปกติ พลังงาน—30 Jan 18

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศความพร้อมในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ภายหลังปี พ.ศ. 2563 หรือที่เรียกว่า

ซีพีแรม เดินหน้ายกระดับ Eco Factory เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—22 Jan 18

คุณทิวากร จงมีความสุข ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมเปิดตัว "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7" ซึ่งซีพีแรมเป็น 1 ใน 31 องค์กรนำร่อง มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้

กฟผ. และ GIZ ลงนามสัญญาให้ทุน 320 ล้านบาท ผนึกกำลังสนับสนุนเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูงและสารทำควา พลังงาน—21 Dec 17

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีลงนามสัญญาให้ทุน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC

ภาพข่าว: เอสเอสไอรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติลดก๊าซเรือนกระจก พลังงาน—20 Oct 17

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้จัดการสำนักพัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

รพ.หัวเฉียว ได้รับประกาศเกียรติคุณสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ทั่วไป—18 Oct 17

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว ในโครงการ "สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก" (Low Emission Support Scheme : LESS) สำหรับองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาพข่าว: TPIPP คว้าเกียรติบัตรลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทั่วไป—09 Oct 17

นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม (ซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPPรับมอบเกียรติบัตรจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560