Monday September 21, 2020 19:06

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Press Releases

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย ทั่วไป—21 Sep 20

เร็วๆ นี้ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) โดยสถาบันวิชาการ ทีโอที และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (สปกท.)

วว.ลงนาม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งเสริม/พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย..สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ทั่วไป—21 Sep 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ

นาโนเทค สวทช. จัดสัมมนาออนไลน์ หนุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยยุค New ปฏิทินข่าว—18 Sep 20

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย งานพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษกร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงาน ทั่วไป—18 Sep 20

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน

คณะกรรมการบอร์ดบริหาร เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงาน วว. ณ จังหวัดเพชรบุรี ทั่วไป—17 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ความสำเร็จการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์ แก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วว. ทั่วไป—15 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จากบริษัท

วว./สสว./พันธมิตร แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2563 ทั่วไป—15 Sep 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. จับมือ 3 พันธมิตรรัฐ/เอกชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร พืชอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา ด้วย วทน. ทั่วไป—10 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”

วว.จัดสัมมนา Packaging Testing for E-commerce ทั่วไป—03 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดสัมมนา เรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับอีคอมเมิร์ซ : Packaging Testing for E-commerce” ในวันที่ 18

วว. /บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ทั่วไป—02 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมนโยบาย BCG

GAC จัดงาน “GAC Tech Day” ชูจุดเด่นเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ไอที—01 Sep 20

ที่งาน GAC Tech Day 2020 เมื่อไม่นานมานี้ GAC Group ได้เปิดเผยความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหญ่ 2 รายการ และเทคโนโลยีแห่งอนาคต 3 รายการ โดยสิ่งที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมปัจจุบันของ GAC Group คือ Global Platform

KUMWEL จับมือ กฟผ. ลงนาม ลุยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบนวัตกรรม ปฏิทินข่าว—31 Aug 20

บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น หรือ KUMWEL จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าวิจัยด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบนวัตกรรมระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ Smart Lightning Management System สำหรับโครงการ Digital

วว./TBIA เผยแพร่ฐานข้อมูลระบบการจัดการขยะอินทรีย์/พลาสติกชีวภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา ทั่วไป—31 Aug 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) โดยการสนับสนุนของ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วว. ต้อนรับ “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั่วไป—25 Aug 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนช้อปสินค้าออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ 26-30 สิงหานี้ ในงาน MBK CENTER HEALTHY ทั่วไป—24 Aug 20

สายกรีนสายคลีนพลาดไม่ได้ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต กลุ่มเครือข่ายตลาดสบายใจ Happy Market จัดงาน MBK CENTER HEALTHY ORGANIC

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนช้อปสินค้าออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ 26-30 สิงหานี้ ในงาน MBK CENTER HEALTHY ทั่วไป—21 Aug 20

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต กลุ่มเครือข่ายตลาดสบายใจ Happy Market จัดงาน MBK CENTER HEALTHY ORGANIC

วว. จัดประชุมหารือเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านระบบรางกลุ่มมหาวิทยาลัย ภายใต้ MOU พันธมิตรระบบราง ทั่วไป—19 Aug 20

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านระบบรางของหน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลัย ได้แก่

วว. ต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าฯ โครงการ R&D ทั่วไป—17 Aug 20

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติกร โล่สุนทร

ภาพข่าว: คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช บริการวิชาการชุมชน สอนวัยเก๋า ! ทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอร์ ทั่วไป—17 Aug 20

คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์ และสบู่อนามัยให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ณ

ภาพข่าว: วว. ร่วมแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” ทั่วไป—17 Aug 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร วว. มอบกระเช้าดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยจากโครงการ Thai Cosmetopoeia ร่วมแสดงความยินดี

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่ง ทั่วไป—14 Aug 20

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่งสร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน และ

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ทั่วไป—11 Aug 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling)

สอวช. ชูศักยภาพ “อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาค” ทั่วไป—11 Aug 20

เวที Recovery Forum ที่จัดโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สัปดาห์นี้ ชูเรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ กลไกพัฒนาประเทศด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วว. จับมือหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน จัดงาน “มหาพรหมราชินี ทั่วไป—10 Aug 20

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว. / EXIM BANK / ธ.ก.ส. / ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ให้ผู้ส่งออก SMEs ทั่วไป—10 Aug 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

EXIM BANK จับมือพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์เชื่อมผู้ส่งออก SMEs หุ้น—07 Aug 20

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น เลิกทดลอง เริ่มใช้จริงเชิงพาณิชย์ เรือไฟฟ้า VIP ปฏิทินข่าว—06 Aug 20

กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตเรือไฟฟ้าเดินทะเล จากการร่วมมือกันแบบบูรณาการระหว่างบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด, กรมเจ้าท่า และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมส่งเรือไฟฟ้ามาตรฐานสากลลงสู่พื้นที่ทะเลไทย

อพวช. จับมือ สวทช. สร้างองค์ความรู้ วทน. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจ ทั่วไป—06 Aug 20

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสอง ด้วยการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

ราชภัฏโคราช สืบสานศิลปะการต่อของไทย โชว์สุดยอด "มวยโคราชคาดเชือกในตำนาน" ทั่วไป—05 Aug 20

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการ การจัดมหกรรมสาธิตการแข่งขันมวยโคราช (ผ่านออนไลน์) ภายใต้โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบมวยโคราช

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช ต่อยอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร เพิ่มรายได้ที่มั่นคงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ ทั่วไป—05 Aug 20

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์