Wednesday August 5, 2020 12:06

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน Press Releases

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—04 Aug 20

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมตรวจสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ภาพข่าว: สพร. 22 นศ. เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—24 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง

สพร. 22 นศ. พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—24 Jul 20

ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

สัมมนาพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ทั่วไป—24 Jul 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0)

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—23 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาพข่าว : สพร.21ภูเก็ต ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วไป—22 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต นำโดยนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี พัฒนาทักษะแรงงานงานด้านการบริการ ทั่วไป—22 Jul 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ หัวข้อ เทคนิคการสอนงานและหลักการเป็นหัวหน้างาน (30 ชั่วโมง)

สพร.18 อุดรธานี ร่วมตรวจแรงงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ทั่วไป—20 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ตามแผนปฏิบัตการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งตรวจให้คำแนะนำในการพัฒนาฝีมือแรรงานแก่สถานประกอบกิจการ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

สพร.18 อุดรธานี ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ได้รับอนุญาต ทั่วไป—20 Jul 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประธานประชุมชี้แจงวิธีการการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัมนาฝีมือแรงงาน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ทั่วไป—16 Jul 20

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—16 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการ ทั่วไป—15 Jul 20

สพร.22 นศ. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช (กพร.ปจ.นศ.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สพร.18 อุดรธานี ฝึกอบรม "เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0" ทั่วไป—14 Jul 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพถั่วลิสงคั่วทราย (12 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

สพร.18 อุดรธานี ให้บริการประเมินความรู้ความสามารถนอกสถานที่ ทั่วไป—14 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัยญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 นอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน โดยว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สพร.18

ภาพข่าว: สพร.21 ภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการป ทั่วไป—10 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด จำนวน 28 ราย ณ สพร.21 ภูเก็ต โดยบรรยายให้ความรู้สร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและการประกอบอาชีพ

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี มอบวุฒิบัตรและปิดฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้งาน Internet of thing (IOT) ทั่วไป—07 Jul 20

นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผอ.กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกล่าวปิดการฝึกอบรม โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต จัดประชุม 3 อุตสาหกรรมหลักจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ทั่วไป—03 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21ภูเก็ต จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี เปิดฝึกยกระดับฝีมือเทคโนโลยีชั้นสูง "การประยุกต์ใช้ PLC ทั่วไป—02 Jul 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ให้แก่พนักงานบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคจำกัด โดย ผอ.สพร.18 อุดรธานี ได้กล่าวว่า

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม "ครูช่าง" ทั่วไป—02 Jul 20

ในวันที่ 30 - 2 ก.ค 63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม "ครูช่าง "ตามโครงการ การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมฝีมือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ทั่วไป—02 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) หลักสูตร

สพร.18 อุดรธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ทั่วไป—02 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

มีไลเซ่น (License) แล้วอุ่นใจ กับ สพร.22 นครศรีธรรมราช ทั่วไป—01 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ทั่วไป—30 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ (Business Cafe) ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2563

สพร.21 ภูเก็ต เร่งพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับการฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—29 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริการเพื่อเพิ่มผลผลิต ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—25 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—24 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการประเมินความรู้ความสมารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 6/2563 ให้กับผู้ที่ประกอบสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะฝีมือให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั่วไป—23 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ จำนวน 30 ชั่วโมง

ภาพข่าว: ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั่วไป—19 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สพร.18

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมา ทั่วไป—19 Jun 20

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้เข้าตรวจความพร้อม และความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลฯ ร่วมพิธีปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี ทั่วไป—18 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีปิด-ร่วมมอบวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง/เครื่องมือช่าง ในโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมี นายสมร