Sunday April 21, 2019 03:38

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ Press Releases

วว.โชว์สาธิตผลงานวิจัยนวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน เพิ่มผลผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ทั่วไป—09 Apr 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จับมือ ยูบีเอ็ม เอเชีย เตรียมยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ความงามไทย ในงาน ASEANbeauty 2019 ปฏิทินข่าว—05 Apr 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ความงามไทย ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีและผลงานวิจัยเวชสำอางสมุนไพร ในงาน "ASEANbeauty 2019" เติมเต็มความรู้ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

วว. แถลงข่าว เปิดสถานีวิจัยลำตะคอง บริการจุดพักรถ 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ทั่วไป—03 Apr 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เปิดสถานีวิจัยลำตะคอง บริการจุดพักรถ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2562 เชิญชวนชอปผลิตภัณฑ์งานวิจัย วว. บริการสุขาเพื่อประชาชน

วว.ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Beauty 2019 จุดประกายความงาม : โอกาสของธุรกิจความงามไทยในตลาดโลก สุขภาพ—02 Apr 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว ASEAN Beauty 2019 ….จุดประกายความงาม โอกาสของธุรกิจความงามของไทยในตลาดโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม

ภาพข่าว: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จับมือ ยูบีเอ็ม เอเชีย ทั่วไป—27 Mar 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย นางสาวอนุชนา วิชเวช ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดร่วมแถลงข่าว

วว.ร่วมหารือจังหวัดลำพูนบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก ทั่วไป—08 Mar 19

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมคณะ

วว. สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั่วไป—07 Mar 19

วว. สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมได้มากกว่า 900 ล้านบาท/ปี ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30% สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว./AIST ประเทศญี่ปุ่นจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาTISTR- AIST Mini Joint ทั่วไป—06 Mar 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา "The 2nd TISTR-AIST Mini Joint Symposium" เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาระหว่าง วว. และ National

วว. เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากมะขาม พัฒนาเป็นผลิตใหม่เพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ปฏิทินข่าว—04 Mar 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ประสบผลสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) สร้างมูลค่าเพิ่มของเหลือทิ้งจาก "มะขาม" ได้แก่

วว.ร่วมงาน สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน พร้อมหารืองานวิจัยปี 2562 ร่วมกับ ทั่วไป—06 Mar 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พันเอกคณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น นายศานิต นิยมาคม

วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปฏิทินข่าว—04 Mar 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

วว.เปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันภา ทั่วไป—27 Feb 19

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri) ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว./จังหวัดแพร่ ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—21 Feb 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วว./บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ ปฏิทินข่าว—14 Feb 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือโครงการ "สานพลังประชารัฐ

วว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร รุกขกร ทั่วไป—14 Feb 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ร่วมกับสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช กรมป่าไม้ และจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "รุกขกร (arborist)" หรือนักศัลยกรรมต้นไม้ขนาดใหญ่ (tree surgeon)

วว./บริษัทยูบีเอ็มฯ จัดสัมมนา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั่วไป—13 Feb 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมกับบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาฟรี! ในหัวข้อเรื่อง "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร :

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พัฒนาสินค้าสหกรณ์ ทั่วไป—08 Feb 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าสหกรณ์ให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสะท้อนวิถีชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโดนใจผู้บริโภค แบ่งกลุ่มสินค้าหลัก

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ วว. ทั่วไป—08 Feb 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยนางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์สินค้าสหกรณ์ ทั่วไป—07 Feb 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพข่าว: วว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตรความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้อง ทั่วไป—06 Feb 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จัดการอบรมเชิงวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วว. และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหลักสูตร"ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017" โดยมี

วว./กฟผ. ร่วมหารืองานวิจัยพัฒนาปีงบประมาณ 2562 หุ้น—05 Feb 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ 2562 กับ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิริชัย

วว. ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหา ทั่วไป—01 Feb 19

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พลังงาน—30 Jan 19

นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กับ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต (ที่ 3

วว. จับมือ วศ. จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs หุ้น—29 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง

วว. และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา ทั่วไป—28 Jan 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร

วว.เปิดตัว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการ... สาหร่ายอย่างครบวงจร ทั่วไป—25 Jan 19

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย" สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมกันนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. และ นายดิษฐพล

วว.วิจัย ถ่านหอม 3 in 1 ผลิตภัณฑ์จากโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั่วไป—24 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จากการดำเนิน "โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน"

ผู้ว่าการ วว. ร่วมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายอย่างเป็นทางการ ทั่วไป—23 Jan 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์ความเป็ นเลิศด้านสาหร่าย เพื่อเป็นแหล่งวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี

วว. ตรวจติดตามการดำเนินงาน/เยี่ยมชม Cocoa Valley อ.ปัว จ.น่าน พร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร ทั่วไป—21 Jan 19

พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. และคณะผู้บริหาร วว. ตรวจติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการ Cocoa Valley อ.ปัว จ.น่าน

วว.หารือจังหวัดแพร่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ปฏิทินข่าว—21 Jan 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย ร่วมประชุมหารือกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์