ก.แรงงาน เปิด DISDA ยกระดับแรงงานดิจิทัล ป้อนภาคอุตสาหกรรม

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๑๒
ก.แรงงาน เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ป้อนแรงงานสู่ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับธุรกิจ และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ
ก.แรงงาน เปิด DISDA ยกระดับแรงงานดิจิทัล ป้อนภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Building Thailand Digital Workforce ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การเปิดตัวสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Skill Development Academy: DISDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่แรงงาน พร้อมทั้งเปิดตัว DSD App ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ในที่เดียว และเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจ พร้อมมอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนาจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และการกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยได้กำหนดทิศทางให้กำลังคนในประเทศต้องมีความรอบรู้ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำงานในทุกด้าน ทั้งการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะ การทำงานรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ไปจนถึงรองรับทักษะและอาชีพในอนาคต เพื่อให้แรงงานไทยสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์การทำงานในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้ จึงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเชื่อมโยงความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ให้รองรับความต้องการของภาคเอกชนในการปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล จัดให้บริการทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบ online และ offline ด้วย DSD Application  ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าถึงที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมาร์ทดีไวซ์ระดับโลก พร้อมจะร่วมช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้และจัดการฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมไปถึงการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน (ReSkill) และการยกระดับทักษะเดิมให้ดียิ่งขึ้น (UpSkill) เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ช่วยลดอัตราการว่างงาน เพิ่มรายได้แรงงานไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น พัฒนาด้านดิจิทัลให้แข็งแกร่ง เพิ่มจำนวนแรงงานที่มีทักษะสูงให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และในวันนี้ยังได้ส่งวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาววราภรณ์ บุญญานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริการวางแผนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม นายประยุทธ์ ตั้งสงบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีด้านโซลูชั่นเน็ตเวิร์ก หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ และนายชวัลสิทธิ์ รงค์ทอง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านโซลูชั่นหัวเว่ยคลาวด์ มาบอกเล่าเรื่องราวของ 5G, ไอโอที, Cloud กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมของไทย

นอกจากจะมีเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว ก็จะมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ด้วย และกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้นำด้านเทคโนโลยีได้นำเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบกิจการได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเติมเต็มการยกระดับ และให้สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะผู้ให้บริการพัฒนาทักษะฝีมือ มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนากำลังคนต่อไป

"ขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนรวมในการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่แฝงอยู่ในทุกภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต" รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

บรรยายภาพ: ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร (ที่ 4 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล (ที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายชาคริตย์ เดชา (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นางดรุณี นิธิทวีกุล (ซ้ายสุด) รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายถาวร ชลัษเฐียร (ที่ 3 จากขวา) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายเอดิสัน เฉิง (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา: แฟรนคอม เอเซีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ TM จัดงานทำบุญครบรอบ 19 ปี
๑๗:๒๖ LINE SHOPPING ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ส่งแคมเปญช่วยร้านค้าออนไลน์ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร ให้ค่าส่งเหลือเพียง 19
๑๗:๓๐ สนพ.พช.ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เต้นท์ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64
๑๗:๓๔ แกรนด์ ยูนิตี้ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เดินหน้ามอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก GRAND UNITY FAMILY ครอบคลุมทุกเหตุผลของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต
๑๗:๒๕ ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด
๑๗:๓๑ OPPO เปิดตัว OPPO Premium Service บริการเอ็กซ์คลูซีฟและเป็นมิตรที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณ
๑๖:๕๐ เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าช่วยไทยพ้นโควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล
๑๖:๓๖ ที่สุดแห่งปีกับบริการ Baiyoke Delivery ทุเรียนสด เกรด A การันตีมาตรฐานคุณภาพส่งออก
๑๖:๔๓ ผ่าตัดขากรรไกรในยุค NEW NORMAL ปลอดภัยกว่าที่คิด
๑๖:๑๘ แม็คโคร ผนึกกำลังซัพพลายเออร์สู้โควิดรอบใหม่ เตรียมสต็อกสินค้า ย้ำเพียงพอความต้องการ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดทุกสาขา