CMDF จับมือ 3 องค์กรภาคตลาดทุน ร่วมมือบริหารจัดการบริษัท ซีเอ็มดีเอฟโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด

จันทร์ ๒๒ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๑๐
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ลงนาม MOU กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พัฒนาและบริหารจัดการโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขับเคลื่อนตลาดทุนไทยในยุคดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซีเอ็มดีเอฟโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด (CMDF Digital Infrastructure Co. Ltd.)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการ (main operator) เพื่อสนับสนุนโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย ที่ริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง CMDF กับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสนับสนุนโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนทั้งกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการให้บริการแก่ ผู้ลงทุนหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน รวมทั้งเป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ตลาดทุนไทยแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยจะเริ่มพัฒนาระบบหุ้นกู้เอกชนเป็นโครงการนำร่อง โดย CMDF มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อที่ผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการจะดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกัน

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CMDF ได้มีมติอนุมัติให้ทุนสนับสนุนแก่ main operator ของโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และได้จัดตั้งบริษัท ซีเอ็มดีเอฟโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด (CMDF Digital Infrastructure) ขึ้นใหม่โดย CMDF ถือหุ้น 100% มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

ที่มา: กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๓๙ วว. รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001 : 2022 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
๐๘:๑๐ จิบชายามบ่าย ที่เค้กช็อพ
๐๘:๒๐ พีไวว์แชมพู ตอบโจทย์ทุกการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอย่างแท้จริง
๐๘:๕๐ โปรโมชั่นแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรคู่รัก ตรวจเป็นคู่ถูกกว่า ที่ รพ.บี.แคร์ฯ
๑๗:๐๘ 4 ปีมีครั้ง เซ็นทรัลพัฒนา อัดโปร ฉลองวัน Leap Day 29th FEBRUARY FLASH DEALS เพื่อคนเกิดวันที่ 29 ก.พ.
๑๗:๒๙ สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร
๑๗:๐๓ ม.ศรีปทุม รับมอบโล่ที่ระลึกสถาบัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
๑๗:๒๔ ผลสำรวจ Red Hat Global Tech Trends 2024 ระบุว่า แม้ลำดับความสำคัญของการบริหารงบประมาณด้านไอทีเปลี่ยนไป
๑๗:๔๕ ควอนตั้ม เฮล์ทแคร์ (ไทยแลนด์) เติบโตก้าวกระโดด ส่ง Ultraformer lll ตีตลาด กวาดรายได้ 700 ล้าน
๑๗:๒๐ แกรนด์ ยูนิตี้ พร้อมเปิดให้สัมผัสห้องตัวอย่างบนตึกจริง วิวจริง กับ บลู สุขุมวิท 89 (blue Sukhumvit 89) คอนโดตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ใกล้ BTS อ่อนนุช เริ่มเพียง 2.49 ล้านบาท* ดีเดย์ 9