ฟิทช์จัดอันดับเครดิตตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีการค้ำประกันของ Minor International ชุดใหม่ที่ 'BBB'

พุธ ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๓๘
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศจัดอันดับเครดิตระยะยาว (Long-term Rating) ให้แก่ตราสารค้ำประกันประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีกำหนดอายุ มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ที่ 'BBB'

อันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันดังกล่าวสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ 'BBB' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ผ่านสาขาที่สิงคโปร์

อันดับเครดิตเท่ากับอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้ของตราสารค้ำประกันซึ่งได้ประกาศไปเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564 โดยฟิทช์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารฉบับสุดท้ายซึ่งมีข้อมูลตามที่ฟิทช์ได้รับมาก่อนหน้า โดยจำนวนเงินที่ค้ำประกันสูงสุดโดย BBL ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 115 ของเงินต้น น่าจะครอบคลุมเงินต้น, ดอกเบี้ยค้างจ่าย, ดอกเบี้ยตั้งพัก และดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยตั้งพัก ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดของตราสารในช่วงเวลาห้าปีแรกจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนที่น่าจะเป็น ในปี 2569

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

อันดับเครดิตเท่ากับอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกัน - ตราสารดังกล่าวมีอันดับเครดิตเท่ากับอันดับเครดิตสากลของหุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Rating) ของผู้ค้ำประกัน คือ BBL เพื่อสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จาก BBL ผ่านสาขาที่ต่างประเทศ โดยภาระจากการค้ำประกันมีสถานะเท่าเทียมกันกับภาระผูกพันที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของ BBL

วันครบกำหนดไถ่ถอนที่น่าจะเป็นในปี 2569 - การค้ำประกันเต็มจำนวนจะมีผลบังคับจนถึงวันที่มีการจ่ายภาระผูกพันค้างชำระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตราสารอย่างครบถ้วนถูกต้องเต็มจำนวน หรือจนถึงวัน First Reset Date ในปี 2569 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยที่ผู้ถือตราสารต้องมีการปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่ MINT ไม่ใช้สิทธิเรียกไถ่ถอนตราสารในวันที่สามารถใช้สิทธิเรียกไถ่ถอนได้ก่อนถึงวัน First Reset Date (Non-call Event) ผู้ค้ำประกันจำเป็นจะต้องซื้อคืนตราสารดังกล่าวทั้งหมด ในราคาที่ครอบคลุมทั้งเงินต้น, ดอกเบี้ยค้างจ่าย, ดอกเบี้ยตั้งพัก และดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยตั้งพัก ทั้งนี้ นอกเหนือจากการบังคับซื้อคืนในกรณี Non-call Event ดังกล่าว หาก MINT เข้าสู่ภาวะล้มละลายก่อนที่จะถึง First Reset Date BBL ก็มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อคืนตราสาร ในราคาที่คำนวณบนหลักการเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นเช่นกัน ดังนั้น ฟิทช์มองว่า First Reset Date น่าจะเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่น่าจะเป็น (Effective Maturity Date) ของตราสารนี้

จำนวนเงินที่ค้ำประกันสูงสุด - จำนวนเงินที่ค้ำประกันทั้งหมดโดย BBL ถูกจำกัดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของเงินต้นของตราสารที่ถูกจัดอันดับ ซึ่งน่าจะครอบคลุมเงินต้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย, ดอกเบี้ยตั้งพัก และดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยตั้งพัก ที่น่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดของตราสารในช่วงเวลาที่การค้ำประกันมีผลบังคับ

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

อันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันดังกล่าวสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จาก BBL

ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

  • การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ BBL จะส่งผลเช่นเดียวกับอันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันของ MINT เนื่องจากเป็นตราสารที่ถูกค้ำประกันเต็มจำนวนโดย BBL

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

  • การปรับลดอันดับเครดิตของ BBL จะส่งผลเช่นเดียวกับอันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันของ MINT เนื่องจากเป็นตราสารที่ถูกค้ำประกันเต็มจำนวนโดย BBL

สำหรับ BBL ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 มี ดังนี้

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต - อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ BBL อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ หรือ อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินได้รับการเปรับเพิ่มอันดับ ทั้งนี้อันดับเครดิตภายในประเทศของ BBL ยังได้รวมถึงการพิจารณาโครงสร้างอันดับเครดิตของธนาคารเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นในประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำพร้อมกันจะส่งผลให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BBL อันดับเครดิตภายในประเทศของ BBL และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน อันดับเครดิตภายในประเทศอาจได้รับการปรับลดอันดับเป็น 'AA(tha)' หากฟิทช์มองว่าโครงสร้างเครดิตของธนาคารอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับธนาคารหรือบริษัทอื่นในประเทศ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต -อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

- ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BBL อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับเป็น 'bbb+' หากอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงินปรับตัวสอดคล้องกับธนาคารอื่นที่มีอันดับเครดิตสูงกว่าและอยู่ในสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่คล้ายกัน ทั้งนี้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญดังกล่าวรวมถึงการรักษาอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมที่ระดับต่ำกว่า 3% และมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูงกว่า 2.5% (ปี 2563 0.76%) รวมถึงการมีอัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของที่สูงกว่า 16% การปรับตัวดีขึ้นของคุณภาพสินทรัพย์จะช่วยสนับสนุนกำไรและการสะสมกำไรและฐานะเงินกองทุนในระยะปานกลาง

- ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

อันดับความแข็งแกร่งของธนาคารอาจได้รับการปรับลดอันดับเป็น 'bbb-' หากฐานะเงินกองทุนของธนาคารปรับตัวด้อยลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของฟิทช์ ซึ่งสะท้อนได้โดยการปรับลดคะแนนอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปัจจัยในการพิจารณาอันดับเครดิตหลายๆปัจจัย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการอ่อนตัวลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมสูงกว่า 6% และมีความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่ด้อยลง เช่น มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของที่ต่ำกว่า 13 % รวมทั้งอัตราส่วนสำรองหนี้เสียต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพต่ำกว่า 120% (ปี 2563 178%)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ MINT ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท NH Hotel Group S.A. หรือ NHH (อันดับเครดิต B-, แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) โดยถือหุ้นร้อยละ 94 หลังจากที่เข้าซื้อกิจการ NHH ในปี 2561 MINT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ NHH เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาดริด ในประเทศสเปน

อันดับเครดิตที่เกี่ยวโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีการค้ำประกันของ MINT เกี่ยวโยงกับอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ BBL ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ BBL จะส่งผลโดยตรงต่ออันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันดังกล่าวของ MINT นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองของฟิทช์ต่อสัญญาค้ำประกันอาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันดังกล่าว ของ MINT ได้

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๐ พ.ค. อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๒๐ พ.ค. ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๒๐ พ.ค. พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๒๐ พ.ค. บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๒๐ พ.ค. เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๒๐ พ.ค. เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๒๐ พ.ค. โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๒๐ พ.ค. รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๒๐ พ.ค. กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒๐ พ.ค. สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565