บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายกองทุน KKP GIMPACT-H เน้นลงทุนในหุ้นของกิจการทั่วโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

อังคาร ๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๕๔
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จับจังหวะเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืน เสนอขายกองทุนเปิด KKP GIMPACT-H ครั้งแรก 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564 เน้นลงทุนในหุ้นของกิจการทั่วโลกที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่นักลงทุนไทย โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท
บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายกองทุน KKP GIMPACT-H เน้นลงทุนในหุ้นของกิจการทั่วโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นโลกผันผวนในระยะสั้น แต่ในภาพรวมยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสภาพคล่องสูงและมาตรการทางการเงินและการคลังที่ยังคงผ่อนคลาย จึงเป็นจังหวะดีสำหรับการทยอยเข้าลงทุนในธีมการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะยาวอย่างการลงทุนแนว Impact Investing จึงได้เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์ (KKP GLOBAL IMPACT FUND - HEDGED: KKP GIMPACT-H)

"ในช่วงนี้ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนจากการที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังการกลับมาเปิดเมืองและใช้ชีวิตตามปกติในกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตก รวมถึงการกระจายวัคซีนที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอในกลุ่มประเทศเอเชีย แม้ปัจจุบันอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศตะวันตกยังต่ำกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหากต้องประกาศปิดเมืองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดหุ้นโลกยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสภาพคล่องสูงและมาตรการทางการเงินและการคลังที่ยังคงผ่อนคลาย ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำให้ความผันผวนในตลาดหุ้นโลกที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นนี้ เป็นจังหวะสำหรับการทยอยเข้าลงทุนในธีมการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะยาว อย่างเช่น การลงทุนแนว Impact investing ที่เน้นคัดเลือกการลงทุนในบริษัทที่ทั้งมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมั่นคงสม่ำเสมอ และยังมุ่งผลิตสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งย่อมจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวที่หลายประเทศจะให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเหล่านี้" นายยุทธพล กล่าว

กองทุน KKP GIMPACT-H เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Wellington Global Impact Fund ที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยเน้นคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่มีเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Investing) ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี โดยมีการกระจายการลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกระทบด้านบวกทั้งหมด 3 ธีมการลงทุน ได้แก่

 1. สินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (Life Essentials) ประกอบด้วย การสร้างบ้านพักอาศัยในราคาเข้าถึงได้ การจัดการน้ำ การพัฒนาด้านการเกษตร และการพัฒนาด้านการแพทย์
 2. สินค้าและบริการที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะของผู้คน (Human Empowerment) ประกอบด้วย การสร้างความปลอดภัยในชีวิต การให้การศึกษาและสร้างทักษะอาชีพ การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี และการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน
 3. สินค้าและบริการที่ช่วยสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบด้วย พลังงานสะอาด การส่งเสริมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีความโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ อีกทั้งมีการกำหนดธีมการลงทุนอย่างครอบคลุมและมีกระบวนการคัดเลือกบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจน โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถมาพร้อมกับโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีได้

อนึ่ง กองทุน KKP GIMPACT-H ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งต/…้ง

ข้อมูลกองทุน KKP GIMPACT-H:

 • เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้า: ช่วง IPO 0.6% (ภายหลัง IPO 1.2%)
 • คำเตือน :
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ครอบคลุมธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร

บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายกองทุน KKP GIMPACT-H เน้นลงทุนในหุ้นของกิจการทั่วโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๓๐ หมอนสุขภาพทูอินวัน (2-IN-1 PILLOW) ตัวช่วยให้คุณนอนเต็มอิ่ม ไม่ปวดคอและไหล่ หลับสบายตลอดทั้งคืน
๑๕:๐๕ TFEX ขยายเวลาซื้อขาย USD Futures และเพิ่ม contract series ของ Silver Online Futures เริ่มปลาย ก.ย. นี้
๑๕:๐๓ นักวิจัยไทยเฉียบ สร้างนวัตกรรมชุดตรวจศัตรูพืชอย่างง่ายแม่นยำสูง รู้ผลไว เกษตรกรตรวจเองได้
ก.ย. ๒๕๖๔
๑๕:๐๒ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สานต่อพื้นที่ชายขอบกาญจนบุรี เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่หวั่นแม้สถานการณ์โควิด
๑๔:๐๖ ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #71 JWD Business Transformation
๑๔:๔๖ อารียา พรอพเพอร์ตี้ ปล่อยหมัดเด็ด! ปลายปี รุกตลาดคนรักบ้านสายมินิมอล
๑๔:๑๒ ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
๑๔:๐๓ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม
๑๖ ก.ย. MR.DIY ร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย อุดหนุนข้าวสารมากกว่า 20 ตัน