วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา " 58 ปี"

จันทร์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๔๔
ดร. พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อ วว. เนื่องในการฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา " 58 ปี" โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อองค์กรและผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ วว. มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา 58 ปี

โล่เกียรติคุณ (สีทอง) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ ภูมิภาคอาเซียน บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต จำกัด และ นายอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

โล่เกียรติคุณ (สีเงิน) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณรงค์ สกุลศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และนายประสิทธิ์ องสุพันธ์กุล ประธานกรรมการ บริษัทเอ็มพลัส ฟิลเดรชั่น จำกัด

ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายชูชีพ อภิรักษ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหารสายพัฒนาธุรกิจ บริษัทอีทเวลล์ จำกัด ดร.วีรวิชญ์ เนติพิสิทธ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วานิสสา เมดิคอล จำกัด นายสมบัติ ชินสุขเสริม รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย และนางสาวนิรมล เลิศอัศวรัตน์ บริษัทไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากร วว. รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ดร. พสุ   โลหารชุน  ประธานคณะกรรมการ  กล่าวว่า  ขอแสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความเจริญก้าวหน้าของ วว. และพันธมิตรผู้ประกอบการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  ทั้งนี้  วว. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีเกียรติภูมิมายาวนานถึง 58 ปี มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

นอกจากดำเนินการตามพันธกิจหลักแล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  วว. สามารถดำเนินภารกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างทันท่วงทีและเต็มกำลัง ทั้งในเรื่องการออกมาตรการป้องกันภายใน วว. และนำผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการภาคอุตสาหกรรม มาตอบโจทย์เร่งด่วนในการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ผลงานดังกล่าวเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่า บุคลากร วว. มีความสามารถในการสร้างงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งเชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้เส้นทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมีความเข้มแข็ง  จึงขอชื่นชมทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของ วว.  พันธมิตรผู้ประกอบการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในวันนี้ ล้วนเป็นกลไกอันสำคัญที่สร้างความเข้มแข็ง เป็นการผนึกกำลังจากหลายๆ ภาคส่วน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมแรง    ร่วมใจนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป บน "ฐานวิถีชีวิตใหม่" หรือ New Normal ที่ทุกคนจะต้องปรับตัว ปรับใจให้คุ้นเคย ต้องเร่งก้าวเดินไปข้างหน้า ใช้ประโยชน์จาก New Normal ด้วยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  วว.  มีพันธกิจและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน คือ นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 58 ปี วว.  มุ่งมั่นกับบทบาท "หุ้นส่วนแห่งความสำเร็จ" และดำเนินภารกิจการวิจัยและพัฒนา ด้าน วทน.  เพื่อสร้างคุณค่าให้กับภูมิปัญญาของนักวิจัยไทย และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้งเร่งรัดงานให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างประโยชน์มูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่   แม้ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  วว. พยายามอย่างเต็มกำลัง ในการผลักดันไม่ให้การดำเนินงานหยุดชะงักและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบอย่างจริงจัง โดยบุคลากรของ วว. ใฝ่ใจเรียนรู้ในการที่จะปรับตัวและดำเนินงานในยุค New Normal  โดยที่เห็นชัดเจนคือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับนโยบาย Social distancing ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้การดำเนินงานของ วว. มีความต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการประชุม การระดมความคิดเห็น การติดตามผลงาน และการสื่อสารระหว่างกันในเรื่องสำคัญต่างๆ นอกจากนั้น วว. ยังนำความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิจัยและพัฒนา การบริการทดสอบวิเคราะห์  มาดำเนินการเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์และบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น 

ขอรับงานบริการ วทน. จาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009  E-mail : [email protected]  [email protected]     

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา 58 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๑๑ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อรับมอบอาหารสนับสนุนจาก เซเว่น อีเลฟเว่น หนุนเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน เพื่อสู้ภัย
๑๐:๕๗ Aruba เปิดตัววิวัฒนาการขั้นถัดไปของสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์
๑๐:๒๗ โซนี่ไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์ระดับเรือธงรุ่นล่าสุด HT-A9 และ HT-A7000 มาพร้อมเทคโนโลยีเสียงเซอร์ราวด์ขั้นสุด
๑๐:๕๕ แบงค์-พบเอก ขอพักลาหน้าจอ MONO29
๑๐:๔๒ อยากให้คนไทยอิ่มท้อง!! เริ่มแล้วโครงการดี ๆ จาก เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ TOO FAST FOODS ในแคมเปญเพื่อสังคม อู่ข้าว อู่น้ำ อิ่มละ 1 บาท
๑๐:๐๔ กลุ่มทรู ผนึก โชว์ไร้ขีด พลิกโฉมงาน Thailand Game Show 2021 สู่ Virtual Event ส่งตรงจาก TRUE5G XR Studio เสิร์ฟประสบการณ์สุดล้ำส่งถึงบ้าน 30 - 31
๑๐:๒๗ เคทีซี ชวนช้อปสินค้าคุณภาพดีที่ KTC U SHOP พร้อมรับคะแนนสูงสุด 5 เท่า
๑๐:๐๓ Xinhua Silk Road: การประชุม UNWTO/PATA เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 15 เปิดฉากขึ้นแล้วที่เมืองกุ้ยหลินของจีน
๑๐:๐๑ เปิดตัว Spider Impact V5 ช่วยองค์กรปรับตัวเพื่อความสำเร็จตามกลยุทธ์
๑๐:๒๐ ILC มอบเจลแอลกอฮอล์ ส่งความห่วงใยให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ