สจล. ร่วม รฟท. ยกระดับขนส่งทางรางไทย สู่ระบบไฟฟ้า พร้อมชูการคิดค้นนวัตกรรมพลังงานสะอาดขานรับนโยบายรัฐ

จันทร์ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๒๐
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดันงานวิจัยขับเคลื่อนการขนส่งของรถจักรล้อเลื่อนให้สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้หลากมิติ ทั้งวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมปิโตรเลียม ฯลฯ ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่รุดผลักดันการใช้เทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมพลังงานสะอาด ลดมลพิษในด้านต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางด้านรถจักรล้อเลื่อน เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้า" ใน 2 มิติ ได้แก่ 1. พัฒนาด้านวิศวกรรมในการเปลี่ยนรถจักรดีเซลไฟฟ้าและรถดีเซลราง 2. พัฒนาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับสถานีจ่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอคอลในระบบซูม (Zoom)
สจล. ร่วม รฟท. ยกระดับขนส่งทางรางไทย สู่ระบบไฟฟ้า พร้อมชูการคิดค้นนวัตกรรมพลังงานสะอาดขานรับนโยบายรัฐ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาระบบขนส่งและการคมนาคมโดยรถไฟ ที่ในอนาคตหากมีการปรับตัวสู่การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน อีกทั้ง สจล. ที่มีพื้นที่ตั้งใกล้ชิดกับจุดจอดรถไฟสถานีพระจอมเกล้า มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยในหลากหลายมิติ ตลอดจนความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สจล. ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในฐานะ The World Master of Innovation สู่บทบาทการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลก จากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021 (Asia-Pacific) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย ให้เป็น เบอร์ 1 มหาวิทยาลัยไทยด้านงานวิจัย (Research) ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) และมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 5 ของไทยและภูมิภาคอาเซียน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Tech University)

ดังนั้น สจล. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้ความร่วมมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางด้านรถจักรล้อเลื่อน เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้า" เพื่อผลักดันงานวิจัยพัฒนาการขนส่งของรถจักรล้อเลื่อน ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ บนพื้นฐานการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ ที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมปิโตรเลียม ฯลฯ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวต่อว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบรถไฟให้เป็นระบบรถไฟฟ้าครอบคลุมโครงข่ายทางรถไฟทั่วประเทศ รองรับการเดินทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของประเทศ และกระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะผลักดันการใช้เทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด ลดมลพิษในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลักดันการใช้พลังงานของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงได้ร่วมกับ สจล. ในการร่วมกันคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางด้านรถจักรล้อเลื่อนเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้วัสดุในประเทศ เพื่อให้มีรูปแบบการบริการใหม่แก่ประชาชน มีวัตถุประสงค์การร่วมมือ ดังนี้

  1. แนวทางการพัฒนาด้านวิศวกรรมในการเปลี่ยนรถจักรดีเซลไฟฟ้าและรถดีเซลราง จากการใช้พลังงานน้ำมันดีเซล ไปสู่ระบบรถจักรไฟฟ้า และรถไฟฟ้า จากพลังงานไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบจ่ายไฟเหนือหัว (Overhead Catenary System) ระบบพลังงานทางเลือกจาก hydrogen fuel cell หรือระบบรถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Electric Vehicle หรือ EV) และการใช้แบตเตอรี่ในระบบขับเคลื่อนของรถไฟ
  2. แนวทางการพัฒนาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับสถานีจ่ายไฟฟ้า สถานีประจุพลังงานไฟฟ้าของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ การร่วมมือทางด้านวิชาการดังกล่าว เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางของการรถไฟฯ ไปสู่ระบบไฟฟ้าในด้านต่างๆ ดังเช่นต่างประเทศที่ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่มากขึ้น อาทิ ญี่ปุ่น อังกฤษ และเยอรมนี ซึ่งได้มีการวิจัยในการนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนรถไฟ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย นายนิรุฒ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางด้านรถจักรล้อเลื่อน เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้า" จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอคอลในระบบซูม (Zoom) ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ผ่าน www.facebook.com/kmitlofficial และ www.kmitl.ac.th

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์