TWZ เดินหน้าปรับโครงสร้าง ดันธุรกิจเติบโตแบบ New S-Curve ระดมทุนออกหุ้นกู้แปลงสภาพอายุ 2 ปี 6 เดือน ขายผู้ถือหุ้นเดิมให้ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี

จันทร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๕
TWZ เดินหน้าปรับโครงสร้างสู่ New S-Curve ดึงคนรุ่นใหม่ "ณัฐชัย เจริญขจรกุล" นั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ดูแลสายงาน Non-Telecom ผลักดันธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า - กัญชงกัญชาเต็มสูบ พร้อมเปิดแผนระดมทุนลุยขยายธุรกิจ ด้วยการเพิ่มทุน 496.44 ล้านบาท ออกหุ้นใหม่จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 0.10 บาทต่อหุ้น รับ TWZ-W6 ฟรี พร้อมอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 330 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปีเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม โดยให้สิทธิรับ TWZ-W7 แบบไม่คิดมูลค่า กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
TWZ เดินหน้าปรับโครงสร้าง ดันธุรกิจเติบโตแบบ New S-Curve ระดมทุนออกหุ้นกู้แปลงสภาพอายุ 2 ปี 6 เดือน ขายผู้ถือหุ้นเดิมให้ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า TWZ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ ภายใต้เป้าหมายสร้างการเติบโตแบบ New S-Curve โดยแยกสายธุรกิจชัดเจนระหว่างธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) และธุรกิจอื่น (Non-Telecom) ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV : Electric Vehicle) และธุรกิจกัญชงกัญชา โดยได้แต่งตั้ง นายณัฐชัย เจริญขจรกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เพื่อดูแลสายธุรกิจ Non-Telecom โดยเฉพาะ

"ผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมหรือ Transformation ด้วยการสร้างโมเดลที่มีศักยภาพสูงมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมของเราได้ แม้ว่าปัจจุบันโครงสร้างรายได้หลักยังมาจากสายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) แต่การมีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยดูแลธุรกิจสายงาน Non-Telecom โดยเฉพาะเป็นธุรกิจที่อินเทรนด์หรืออยู่ในกระแส ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและกัญชงกัญชา ทำให้เรามั่นใจว่า เป้าหมายในการสร้าง TWZ ให้เติบโตแบบ New S-Curve มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้" นายกิตติพงศ์กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TWZ กล่าวด้วยว่า และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้ระดมทุนด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 4,964.47 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 496.44 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการจองซื้อ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TWZ หรือวอร์แรนท์ (TWZ-W6) ที่บริษัทฯ จะออกในจำนวนไม่เกิน 4,964.47 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ต่อ 1 วอร์แรนท์ ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น

พร้อมกันนี้ ยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าระดมทุน 330 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TWZ ทั้งจำนวน โดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี 6 เดือน กำหนดผลตอบแทน 6.25% ต่อปี อัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 5,000 หุ้นสามัญ เริ่มแปลงสภาพได้ 2 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้หรือในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ TWZ (TWZ-W7) ที่จะออกจำนวนไม่เกิน 3,300 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในสัดส่วน 1 หุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 1,000 หน่วย TWZ-W7 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ การระดมทุนด้วยการเพิ่มทุนมูลค่า 496.44 ล้านบาท รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 330 ล้านบาท รวม 826.44 ล้านบาท นอกจากจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตแล้ว บริษัทฯ ยังจะใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจกัญชงกัญชา รวมถึงพืชกระท่อมและสมุนไพรอื่นๆ

ทางด้าน นายณัฐชัย เจริญขจรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม TWZ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน TWZ มีรายได้หลักจากธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) แต่หลังจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Non-Telecom ให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากทั้งธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และธุรกิจกัญชงกัญชา เป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสและมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต

"เป้าหมายของธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ขณะนี้เรามุ่งไปที่รถเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจขนส่งที่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำกว่า จะครองส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น โดยในปี 2565 เรามีเป้าหมายที่จะนำเสนอบริการรถยนต์ไฟฟ้าในโครงการต่างๆ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 500 ล้านบาท สามารถสร้างกำไรได้มากกว่า 20%" นายณัฐชัยกล่าว

ขณะที่ธุรกิจกัญชงกัญชา หลังจากบริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TWZ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท เอเอ ไบโอ จำกัด ในการจัดตั้งบริษัท สยาม เมดิคอล แคนนาบิส จำกัด (SMC) เพื่อจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชงทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ทำให้ TWZ สามารถเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งคาดว่า SMC จะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจได้ปีละ 50 ล้านบาท

ที่มา: ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!