"BHGRT" ทรัสต์โรงพยาบาลกองแรกของไทย "เครือรพ.บางปะกอก" เผยจุดเด่นรับเทรนด์ธุรกิจสุขภาพ

พุธ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๘:๔๓
เครือรพ.บางปะกอก จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก หรือ Bangpakok Hospital Group Leasehold Real Estate Investment Trust (BHGRT) เสนอขาย IPO ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างโครงการ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 (โครงการ BPK 1) และโครงการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (โครงการ BPK 9) และกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการของโครงการดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกไม่เกิน 5.2 พันลบ. โดยบทวิเคราะห์ ชูเป็นหนึ่งในเครือโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในไทย ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจการแพทย์และสุขภาพกว่า 40 ปี และโอกาสเติบโตจากการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินอื่น ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วในปัจจุบัน และที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตของเครือรพ.บางปะกอก

แพทย์หญิง เจรียง จันทรกมล ประธานบริษัทโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท กล่าวว่า การจัดตั้งกองทรัสต์ BHGRT มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท ที่มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ทั้งนี้ กองทรัสต์ BHGRT คาดว่าจะเป็นทรัสต์กองแรกของไทยที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Hospital and Healthcare) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีความมั่นคงทางธุรกิจ และเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม ในการยื่นขออนุญาตการจัดตั้งกองทรัสต์และการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BHGRT โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และมีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม

ด้าน บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ร่วม ระบุว่า กองทรัสต์ BHGRT จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 30 ปีและกรรมสิทธิ์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญของโครงการ BPK 1 และ BPK 9 ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพ อยู่ภายใต้ทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจ ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินการระยะเวลา 3 ปี และมีคำมั่นในการต่ออายุสัญญาเช่าดำเนินการ 9 คราว รวม 30 ปี โดยมีการกำหนดค่าเช่าเริ่มต้นทั้งจำนวนเป็นจำนวนคงที่และมีการเติบโตทุกๆ 3 ปี อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ (OPEX & CAPEX) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกรับผิดชอบโดยกลุ่มบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป (BHG) ทำให้กองทรัสต์ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอที่ประมาณ 6% ต่อปีโดยประมาณ ขณะที่ expected IRR ตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 6.3%

โดยโครงการ BPK 1 และ BPK 9 เป็นทรัพย์สินหลักของ BHG ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลและสุขภาพมานานถึง 40 ปี ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ประกอบด้วยโรงพยาบาลจำนวน 7 แห่ง และโพลีคลินิกจำนวน 2 แห่ง โดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง และปริมณฑล จำนวน 3 แห่ง

รายได้รวมและ EBITDA รวมของโครงการ BPK 1 และ BPK 9 ในปี 2563 คิดเป็น 49% และ 81% ของรายได้และ EBITDA รวมของกลุ่ม BHG ตามลำดับ อีกทั้งกองทรัสต์มีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจากข้อตกลงที่ BHG ให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีสิทธิเสนอการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สิทธิเสนอเพื่อการลงทุน (Option to Buy/Lease) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) เป็นระยะเวลา 30 ปี

โครงสร้างการเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยมีสมมติฐานมูลค่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกอยู่ที่ไม่เกิน 5.2 พันล้านบาท (ราคาประเมินต่ำสุดโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระอยู่ที่ 4.93 พันล้านบาท) โดยแหล่งเงินทุนของกองทรัสต์จะมาจากเงินกู้เงินจากสถาบันการเงินประมาณ 1 พันล้านบาท และการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย IPO ไม่เกิน 421.7ล้านหน่วย

ประเมินราคาเหมาะสมของหน่วยทรัสต์เท่ากับ 10.40 บาท อัพไซด์สำคัญในอนาคตจะมาจาก 1) การที่กองทรัสต์อาจสามารถบริหารต้นทุนดอกเบี้ยให้ต่ำลงได้ ผ่านทางการรีไฟแนนซ์เงินกู้สถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้ และ 2) การซื้อทรัพย์สินเข้ามาเพิ่มเติมจากกลุ่ม BHG

ด้านบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ระบุว่า คาดกองทรัสต์ BHGRT จะให้เงินปันผลและคืนทุน (ถ้ามี) ปีละ 0.6 บาท/หน่วย (สมมติฐานอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 100%) ในช่วงปี 2565 - 2567 คิดเป็นผลตอบแทนปีละ 6.0% คำนวณจากพาร์ 10 บาท และจะเติบโตตามการปรับค่าเช่าขึ้นทุก 3 ปี และกองทรัสต์มีรายได้ชัดเจนเนื่องจาก

(1) BHG จะเป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(2) กลุ่มบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป (BHG) มี EBITDA ในไตรมาส 1/2564 สูงกว่าค่าเช่าที่จ่ายให้ BHGRT ถึง 3 เท่า
(3) การขยายธุรกิจของ BHG จะเพิ่ม EBITDA และสร้างความมั่นคงให้กับรายได้ของ BHGRT
(4) BHG มีแรงจูงใจในการต่อสัญญาเนื่องจากโครงการ BPK1 และ BPK9 เป็นทรัพย์สินหลักของเครือ และ BHG จะถือหน่วยลงทุนใน BHGRT อย่างน้อย 15%

โดยประเมินมูลค่า BHGRT ที่ 10.20 บาทต่อหน่วย และ IRR ที่ 6.4% โดย BHG เป็นหนึ่งในเครือโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ BHG จะเช่าโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์จาก BHGRT เป็นเวลา 3 ปี และให้คำมั่นจะต่อสัญญาเช่า 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี (รวม 30 ปี) ให้เงินปันผลที่น่าสนใจ และค่าเช่าจะปรับขึ้น 6% ทุกสามปี มีผลตอบแทนมั่นคง

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ก.พ. มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking January 2023
๐๓ ก.พ. PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
๐๓ ก.พ. เคทีซีจับมือ 10 โรงแรมลักซ์ชัวรี่ เปิดตัวแคมเปญ Layers of love มอบผ้าพันคอลายพิมพ์พิเศษ ฉลองเทศกาลแห่งความรัก
๐๓ ก.พ. LINE MELODY เปิดชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนมกราคม 2566 รับปีใหม่ด้วยแคมเปญพิเศษลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta
๐๓ ก.พ. มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมเป็นครอบครัวมาสด้า มอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าตลอดกุมภาพันธ์
๐๓ ก.พ. สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ จัดงาน SF Family Rally ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๐๓ ก.พ. ทรู 5G จับมือซัมซุง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ทโฟนแห่งปี พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น เปิดจองแล้วที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์
๐๓ ก.พ. FTREIT โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี'66 แข็งแกร่ง! พร้อมจ่ายปันผล 0.1870 บาทต่อหน่วย เล็งทุ่ม 3,500 ล้านลงทุน พื้นที่เช่าเพิ่มเป็น 2.3
๐๓ ก.พ. เปอโยต์-จี๊ป ไลอ้อน ออโตโมบิล สยายปีกครั้งใหญ่ ปักหมุดย่านพระราม 5-ราชพฤกษ์ อวดโฉมโชว์รูมทันสมัย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๐๓ ก.พ. บล.ทิสโก้ลุ้น ! เลือกตั้งหนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด