TFG ส่ง บ.ย่อย TFFM เซ็น MOU กับ ม.เกษตรฯ "ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกชนิดใหม่" เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๓๘
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (TFFM) ภายใต้ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อร่วมกันจัดตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ สนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้านการพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ "นายเพชร นันทวิสัย" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระบุความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานวิจัยด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ และนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนด้านบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญทางอาหารสัตว์และงบประมาณมูลค่ารวมกว่า 35 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี ในการร่วมดำเนินงานวิจัยกับทีมงานของอาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ของประเทศ หน่วยงานวิชาการทั้งของภาครัฐและเอกชน
TFG ส่ง บ.ย่อย TFFM เซ็น MOU กับ ม.เกษตรฯ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกชนิดใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย

นายเพชร นันทวิสัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (TFFM) ภายใต้ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน "การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์" ซึ่งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต และความร่วมมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่สำหรับอาหารสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบที่ได้จากภายในประเทศ การสร้างโรงอาหารสัตว์ขนาดเล็กสำหรับการทดสอบการใช้วัตถุดิบทางเลือกใหม่ซึ่งมีระบบการผลิตเทียบเคียงกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบของวัตถุดิบทางเลือกใหม่ให้สามารถใช้ในระบบการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรมได้ โดยความร่วมมือนี้ยังประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรทางด้านอาหารสัตว์ของทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนอีกด้วย

"สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนางานวิจัยด้านวัตถุดิบทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือหรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่ เป็นแนวทางการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy) เป็นการเพิ่มขีดความสามรารถในการแข่งขันของธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งต้นทุนอาหารสัตว์คิดเป็นประมาณ 60% ของต้นทุนการผลิตสัตว์ ผลจากงานวิจัยจะมีประโยชน์ทั้งในการพัฒนาด้านวิชาการอาหารสัตว์รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อต่อยอดนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ที่มีความสนใจ เพื่อช่วยพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวอีกว่าในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย ด้านงบประมาณ ห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำการวิจัย รวมไปถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียน การสอนของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯมีความยินดีและมีความพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากทางบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ TFG จะช่วยรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค"

ที่มา: ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

TFG ส่ง บ.ย่อย TFFM เซ็น MOU กับ ม.เกษตรฯ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกชนิดใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ แสนสิริ จับมือ ดีแทค และ ยูนิลีเวอร์ 3 องค์กรต้นแบบความเท่าเทียม ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 3 ประกาศจุดยืนแกร่ง ร่วมผลักดันบรรทัดฐานใหม่สู่ ความเท่าเทียมทุกมิติ-โอบรับความหลากหลาย LGBTQ
๑๗:๑๒ Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ และ สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย จัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่
๑๗:๒๘ เคทีซีร่วมกับโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท จัดโปรบุฟเฟต์กุ้งแม่น้ำไม่อั้น
๑๗:๕๗ ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ
๑๗:๐๓ บีโอไอเผยผลจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ 2022 มูลค่าทะลุกว่า 7 พันล้านบาท รับเศรษฐกิจฟื้นตัว
๑๗:๑๕ อว. ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้า จัดแสดงในงาน Low Carbon City EV Expo 2022 ที่นครราชสีมา
๑๗:๓๑ บจ. ไทย รายงานยอดขายไตรมาส 1/2565 รวม 4 ล้านล้านบาท เติบโตต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด
๑๖:๔๘ 3BB GIGATV จัดใหญ่.ส่งพรีเมียมคอนเทนต์ระดับโลก จาก ช่อง DW ประเทศเยอรมนี เอาใจทุกคนในครอบครัว
๑๖:๕๙ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดแคมเปญ Siam Discovery Summer Hot Sale
๑๖:๒๕ ด่วน.รีบแจ้งข้อมูล บอกดิน 3 หมดเขต 30 มิถุนายน 2565 นี้