สคช. - กพร. สานพลังพัฒนากำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

พุธ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๑๔
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) โดยนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการ สคช. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กพร.) โดยนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคช. และกพร. เพื่อร่วมกันบูรณาการการฝึกอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนากำลังแรงงาน โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สคช. เป็นประธานการลงนามฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สคช. และกพร. ร่วมเป็นสักขีพยาน
สคช. - กพร. สานพลังพัฒนากำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง สคช. และกพร. ว่าทั้ง 2 หน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนากำลังแรงงานของประเทศนำไปสู่การจ้างงานกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน พร้อมผลักดันให้กำลังแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงการผลักดันให้คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการยอมรับคุณค่าของประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในครัวเรือนได้เร็วขึ้น และเป็นการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

นายประทีป กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาคนให้มีฝีมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางการค้า การผลิต และการแสวงหาเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่อนาคต

สำหรับบทบาทของ สคช. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ คือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรโดยการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การสนับสนุนข้อมูลมาตรฐานอาชีพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การร่วมกันพิจารณาเลือกอาชีพนำร่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem: EWE ซึ่งประกอบด้วย ระบบ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System) และระบบอื่น ๆ ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกันต่อไป.

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. - กพร. สานพลังพัฒนากำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU บุก Thailand Toy Expo 2024 โชว์ผลงานสุดคูล!
๑๖:๕๘ Zoho ยกระดับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ด้วยการทำงานร่วมกันของ Generative AI และ Low-Code
๑๖:๐๓ Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge ไม่รู้.ไม่ได้แล้ววว สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
๑๖:๓๕ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับนักหมากรุกรวม 300 คน กว่า 50 ประเทศ ในการแข่งขัน Bangkok Chess Club Open ครั้งที่ 21 ประจำปี
๑๖:๓๑ 'Water War Chiang Mai 2024' เทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุด เปียกสุด! เดือดสุด! จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
๑๖:๒๗ TB Media Global จับมือ MQDC จัดกิจกรรมสงกรานต์ The Vibrant Forestias :Sook-San Songkran บนผืนป่าของ The
๑๖:๔๗ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมประจำปี 2023
๑๖:๐๐ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง สุขในงานเบิกบานในชีวิต
๑๖:๒๙ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ
๑๖:๒๘ คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ AI Trends Unlock Limitless Creative Potential in Digital