สกสว.คว้ารางวัลหน่วยงานคุณภาพ ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

พุธ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๓:๔๖
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 Digital Government Awards 2022 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เพื่อเป็นเกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
สกสว.คว้ารางวัลหน่วยงานคุณภาพ ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สรุปความว่า "ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานไปศึกษาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ หลายอย่างเดินหน้าบนฐานของดิจิทัลที่เข้าถึงคนจำนวนมากอย่างรวดเร็ว จึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้รวดเร็วและปลอดภัย สิ่งสำคัญคือการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดห่วงโซ่ดิจิทัลทั้งระบบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและติดตามผลได้ มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมกันต่อยอดขยายผลให้ใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบได้ โปร่งใส ตอบโจทย์ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทของประเทศ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลให้ทันสมัยและถูกต้อง เร่งยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญและจำนวนเพียงพอ และที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบาย BCG ในการประชุม APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนต่อไปในเวทีนานาชาติ ท่ามกลางปัญหาโลกร้อนและความขัดแย้งต่าง ๆ จึงต้องทำความเข้าใจ คิดให้ทัน ไปให้ไกล และทำให้ถึง"

ด้านผู้อำนวยการ สกสว. ได้กล่าวขอบคุณทีมเทคโนโลยีดิจิทัลและทีมงาน สกสว. ทุกคนที่มีส่วนร่วมกันดำเนินการและสนับสนุนความก้าวหน้าของ สกสว. ในด้านดิจิทัล และทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ สพร.ได้จัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะสามารถสะท้อนถึงปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งผลการดำเนินงานด้านดิจิทัลของ สกสว. ในปี พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล "หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)" สำหรับหน่วยงานระดับกรม นับเป็นการได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่สองหลังจากก่อตั้งหน่วยงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากระดับการดำเนินการการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการพัฒนากองทุนและความร่วมมือกับภาคเอกชน การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ การออกแบการเก็บข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) การบริหารงบประมาณ ววน. และการติดตามและประเมินผล

ทั้งนี้ การดำเนินงานใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย 1) การกำหนด สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของแต่ละส่วนงาน 2) กำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองข้อมูลและผู้ควบคุมข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล 3) มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและ คุ้มครองข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล 4) กำหนดนโยบาย/กฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 5) กำหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ได้แก่ ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงความต้องการผู้ใช้และพร้อมใช้ 6) จัดทำบัญชีรายชื่อข้อมูล คำอธิบายข้อมูล และพจนานุกรมข้อมูล และ 7) ประกาศบัญชีรายชื่อข้อมูลกลาง และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลกลาง ผ่านระบบเว็บไซต์หน่วยงาน, GD Catalog, data.go.th, GDX หรือ Linkage Center

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สกสว.คว้ารางวัลหน่วยงานคุณภาพ ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ ที ลีสซิ่ง ขับเคลื่อนโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพื่อโลก ส่งมอบถังขยะแยกประเภท ให้กับ ชุมชนหลังวัดปากบ่อ อ่อนนุช 35
๑๗:๐๐ FBS ประกาศผลผู้โชคดีโปรโมชัน Ultimate Trading Birthday แจกรถเบนซ์ CLA-Class
๑๖:๐๐ บิตแพนด้า เทคโนโลยี โซลูชัน พร้อมให้บริการแก่สถาบันการเงินแล้ว ผ่านโครงการฟินเทค พาร์ทเนอร์ คอนเน็กต์
๑๖:๕๒ Summer Breeze แพคเกจ ที่เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก
๑๖:๓๙ เพดดิกรี ขานรับเทรนด์ตลาดพรีเมี่ยมของคนรักเจ้าสี่ขา จัดเต็มโปรโมชั่น เพดดิกรี โปร สูตรไฮ โปรตีนสูงเพื่อน้องหมา ในงาน Pet Expo Thailand
๑๖:๕๙ เซ็นทารามอบโปรลดแบบจุใจ เที่ยวด้วยกัน กับเซ็นทารา พิเศษสำหรับสมาชิก CentaraThe1 เพียง 8 วันเท่านั้น!
๑๖:๔๑ ทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือ PT Energy ให้ลูกค้าทรูดีแทคสุขยิ่งกว่า ตลอดทริปสงกรานต์ และทุกการเดินทางที่พิเศษ
๑๖:๐๒ ธ.ทิสโก้ จับมือกรุงเทพประกันชีวิต ส่งเงินฝาก Happy Retirement ดอกเบี้ย 4% และ My Wish Retirement 99.5 ลุยวางแผนเกษียณ 4
๑๖:๓๖ ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับใช้ในทะเลจาก ไพลอนเทค ได้รับการรับรองมาตรฐาน JET ในญี่ปุ่น
๑๖:๓๑ เลอโนโว เผยนวัตกรรมแห่งความบันเทิงล่าสุดกับ Lenovo Tab M9