คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล

จันทร์ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๕:๓๓
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of Nurses
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 "การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล หรือ Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of Nurses" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของบุคลากรพยาบาล ในการขับเคลื่อนระบบพยาบาล และสาธารณสุขไทยเพื่อมุ่งสู่ Global Healthcare and Wellness Hub เพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะของสังคม การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2566 เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทย คณะฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในระดับประเทศและนานาชาติ และเป็นแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม ประกอบกับคณะฯ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถสูงด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ผลิตองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตในกลุ่มประชากรทุกสถาวะของสุขภาพ จึงเห็นความจำเป็นในการร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub (พ.ศ.2560 - 2569) เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในวงการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ดังนั้น Mental health and wellness นับเป็น trend สำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มต่างๆ

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล จากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พว.สุทิศา ปิติญาณ พยาบาลชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ดร.เรืองรอง องค์พัฒนกิจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คุณเสาวภา จงกิตติพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภัทรชัย กีรติสิน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พว.ชไมพร เจริญไกรกมล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ