ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ศุกร์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๗:๐๔
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ด้วยแนวคิดสร้างแรงจูงใจทางสังคมที่ส่งผลกับการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก (Positive Motivation) เพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างรากฐานพฤติกรรมเชิงบวกในสังคมอย่างยั่งยืน
ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง แนวคิดการใช้พลังบวกขับเคลื่อนการทำงานทำให้ "คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ทางสังคม" ภายใต้การออกแบบระบบเครดิตสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม โดยไม่ก้าวล้ำสิทธิมนุษยชน ซึ่งระบบเครดิตสังคมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถกำหนดขอบเขตพฤติกรรมเชิงบวกให้ครอบคลุมหลากหลายมิติในวิถีชีวิตของทุกคน ทางศูนย์คุณธรรมมีแนวทางในการศึกษา พัฒนา รวมถึงการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล (Population Based) ระดับองค์กร (Organization Based) และระดับพื้นที่ (Area Based)

รศ.นพ. สุริยเดว ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาระบบเครดิตสังคม มุ่งเน้นสร้างกลไกส่งเสริมคุณธรรมเชิงพฤติกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก (Positive Motivation) ตอบโจทย์เรื่องของ SDGs และในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงสิทธิที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

นางสาวรานี ผู้แทนสำนักงาน ป.ย.ป. คาดหวังว่าการร่วมกันในทางวิชาการ การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ในการพัฒนาระบบเครดิตสังคมครั้งนี้ จะสามารถนำมาใช้ในประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมไปถึงการขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในเชิงบวก ให้สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา: 1924 สตูดิโอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ