ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate

พฤหัส ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๔:๒๓
ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate ประเดิมคอร์สแรก Business Data Analytics เสริมศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 1 มี.ค. 2566
ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และ ทรู ดิจิทัล โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทยมีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ประเดิมเปิดคอร์สด้าน Business Data Analytics หลักสูตรระยะสั้นที่จะเสริมทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้หลักการแนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สร้างบุคลากรที่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล เพื่อสร้างประโยชน์และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี โดยคอร์ส "TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics" มีระยะเวลาเรียนรวม 49 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 - 26 มีนาคม 2566 ณ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สำหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 มีนาคม 2566 ที่ https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/701

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า บนโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เป็นที่ทราบดีถึงความสำคัญของศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Science) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ หรือการนำไปใช้งาน ทั้งในเชิงธุรกิจ การตลาด การศึกษา รวมไปถึงในทุกๆ วงการ ทำให้มีแนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในด้านนี้มากยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มดังกล่าว มธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์สังคมและประเทศ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทุกคน เพื่อสร้างโอกาสและลดช่องว่างของทักษะที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการ โดยร่วมกับทรู ดิจิทัล อคาเดมี พัฒนาหลักสูตร "TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics" ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดตัวในรูปแบบคอร์สเรียนระยะสั้นที่มีความทันสมัย ผสมผสานการเรียนรู้จากบทเรียนที่น่าสนใจ และมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงมากขึ้น ทั้งยังจะได้รับใบรับรองที่เป็น Co-Certification ซึ่งเป็นเสมือนตราประทับที่จะช่วยรับรองความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีทักษะในด้านนี้ เชื่อว่าจุดแข็งด้านวิชาการของ มธ. เมื่อรวมกับประสบการณ์ของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี จะช่วยเติมเต็มช่องว่างกันได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ภายใน 1 ปี จะเปิดหลักสูตร mini MBA Program หรือคอร์สเรียนรวม 200 ชั่วโมง ที่จะเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทรู ดิจิทัล ได้มีโอกาสนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในโลกธุรกิจ ผสานกับองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ได้นำประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรเสริมทักษะที่ทันสมัยและหลากหลาย ร่วมออกแบบคอร์สระยะสั้นด้าน Business Data Analytics ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาหลักสูตรแบบครบองค์ ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้โดยตรงจากคณาจารย์และนักวิชาการที่ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี เชื่อมั่นว่า คอร์ส "TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics" จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย ให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตและแข่งขันในกับนานาประเทศทั่วโลก

คอร์ส "TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics" มีระยะเวลาเรียนรวม 49 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 - 26 มีนาคม 2566 ณ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและเฉพาะด้านที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรชั้นนำ เรียนจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองทักษะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี โดยหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อาทิ

  • Introduction to Data Science and its Application
  • Real Case Studies
  • Basic Statistics and Foundation of Business and Marketing
  • Data Acquisition and Cleaning with SQL
  • Data Analysis and Interpretation with Excel
  • Data Mining and Visualization in Tableau
  • Basic Text Analytics with Python
  • Project Consulting and Project Presentation

สำหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจ Big Data สมัครเรียนคอร์ส "TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics" ผ่านช่องทางของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ CONC ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/701

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ