ม.มหิดลมอบองค์ความรู้เสริมพลังอำนาจทางสุขภาพ

จันทร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๑๖:๔๔
องค์การสหประชาชาติ ประกาศรับรอง "สิทธิด้านสุขภาพ" ว่าเป็น "สิทธิมนุษยชน" ตั้งแต่เมื่อกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมาตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) ถึงการมีส่วนรวมของประชากรในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และโลก
ม.มหิดลมอบองค์ความรู้เสริมพลังอำนาจทางสุขภาพ

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ "การเสริมพลังอำนาจทางสุขภาพ" (Health Empowerment) ที่ให้ความสำคัญต่อ"สิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ" สู่การค้นพบ "ศักยภาพในการดูแลตัวเอง" ในทุกมิติ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของทุกชีวิตมนุษย์

อาจารย์ ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้สอนรายวิชา"การเสริมพลังอำนาจทางสุขภาพ" ได้กล่าวถึงผลของการส่งเสริมปัจจัยดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาสามารถ "สร้างความมั่นใจ" ให้กับประชาชนในชุมชนในการดูแลสุขภาพระดับบุคคล ซึ่งจะส่งผลถึงระดับมหภาค ในการช่วยลดความสูญเสียงบประมาณด้านสุขภาวะของประเทศ และลดความแออัดภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งได้แบ่งเบาภาระหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงมีไม่เพียงพอให้บริการในปัจจุบัน

จากที่หลักสูตรฯ ได้ออกแบบโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนอกจากการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ "ฝึกปฏิบัติจริง" โดยใช้ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลโดยคณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ดูแลพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)

โดยพบว่าเป้าหมายหลักในการ "เสริมพลังอำนาจทางสุขภาพ" ควรเริ่มต้นตั้งแต่ "วัยเด็ก" ซึ่งเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่เหมาะต่อการปลูกฝังให้เกิด "ความตระหนักรู้" ในเรื่อง"การดูแลสุขภาพ" ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนนำความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ส่งต่อไปยังครอบครัว และขยายผลไปยังชุมชนต่อไปได้อีกด้วย

นอกจากกลุ่มเป้าหมายหลักของการปลูกฝัง "การเสริมพลังอำนาจทางสุขภาพ" ที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กแล้ว ประชาชนในกลุ่มที่ควรได้รับการส่งเสริมปัจจัยดังกล่าวเช่นกัน ได้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และฝึกทักษะเพื่อการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนป่วย

ซึ่งผลจากการนำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รพ.สต.ที่ดูแลพื้นที่ และเจ้าหน้าที่อบต. ได้มีการบันทึก เพื่อการวัดผล ประเมิน และแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งทางด้านการศึกษา และวิจัย ตลอดจนรวบรวมสู่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการสุขภาพในระดับนโยบายให้ชัดเจน และตอบโจทย์ประชาชนในชุมชนได้ยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย

หากทุกคนบนโลกได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ไม่ว่าจะต้องเผชิญปัญหาทางสุขภาวะในระดับใด ด้วยความพร้อมจากการใช้ชีวิตที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นพลังให้พร้อมสู้ยืนหยัดเพื่อการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวได้ต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดลมอบองค์ความรู้เสริมพลังอำนาจทางสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ เชื่อมั่นและมั่นใจ บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001
๑๗:๕๒ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้รับรางวัล Best Claim Experience โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม จากบริษัทประกันชีวิต
๑๗:๐๑ สยามพารากอน ฉลองครบรอบ 18 ปี สุดยิ่งใหญ่ ยกทัพมหกรรมความบันเทิงระดับโลก สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้
๑๗:๕๑ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ จาก Blue by Alain Ducasse
๑๗:๑๗ ฟอลคอนประกันภัย มั่นใจ เสริมความแข็งแกร่งจากบริษัทแม่ Fairfax Financial Holdings Limited Top 20 ของโลกด้าน Property Casualty
๑๗:๕๒ ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและทันตกรรมแก่ชาวเนปาล
๑๗:๐๐ เซเลบร่วมถ่ายทอดความงาม เลือกเครื่องประดับชิ้นโปรด @ NGG JEWELLERY
๑๗:๔๐ ไอซ์ อาร์สยาม คัมแบ็ค กับลุกส์และชื่อใหม่ ไอซี่ ตรีชฎา พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลแบบสับ ๆ รัว ๆ จุก ๆ
๑๗:๒๔ ดีเดย์เริ่มวันนี้!! มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ เซ็นทรัลพระราม 2 ยกขบวนแฟรนไชส์กว่า 74 บูธ เสิร์ฟอาชีพถึงประตูบ้าน คาดเงินสะพัด 300
๑๗:๑๔ แพ้เหงื่อตัวเอง. คุณเป็นไหม? เช็กเลย