สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ป้อนกำลังคนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความสูญเสีย สูญเปล่าที่เกิดจากภาคการศึกษาทั้งระบบ

จันทร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๓ ๐๙:๕๐
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาการศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มภาคการศึกษาที่สามารถนำมาตรฐานอาชีพไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ สมาคม สมาพันธ์ ผู้ประกอบการในอาชีพ มีความสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้าองการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ป้อนกำลังคนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความสูญเสีย สูญเปล่าที่เกิดจากภาคการศึกษาทั้งระบบ

นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผลักดันให้เกิดการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่างๆ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมไปถึงให้การให้หนังสือรับรองสมรรถนะ ตลอดจนหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานของบุคคล ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE จะยิ่งเป็นการเปิดโอกาสการมีงานทำได้มากยิ่งขึ้น หากภาคการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ก็จะช่วยป้อนกำลังคนที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ว่าในห้วงที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภาคการศึกษาทั้งระบบเผชิญกับการถูกทำลายล้างอย่างรุนแรง จึงมีความท้าทายหลายรูปแบบเกิดขึ้น เพื่อเป็นการรองรับโลกของอาชีพและโลกการศึกษาที่เชื่อมกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 2567 โดยเน้นฐานสมรรถนะที่มีความจำเป็นสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เป็นการศึกษาที่มุ่งหยุดความสูญเสีย สูญเปล่า หยุดการตกงานจากผลิตผลของระบบการศึกษาสู่การขับเคลื่อนให้การศึกษาปรับไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นจริง

ขณะที่การเสวนาหัวข้อ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษา โดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเสวนา เห็นตรงกันว่า ควรนำเอามาตรฐานอาชีพมาพัฒนากำลังคน ผลิตนักศึกษากลุ่มอาชีวะให้มีคุณภาพ ทำวิทยาลัยให้เป็น Smart College ทำอย่างไรให้ครูเป็น Smart teacher เด็กเป็น Smart student โดยเชื่อว่าคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์ประกอบสำคัญ เป็นกลไกทางการศึกษาอย่างชัดเจน จากนี้อาชีวศึกษาจะมุ่งไปในระดับจังหวัดเป็นสำคัญ มีแผนและกระบวนการของจังหวัดเอง ซึ่งต้องพัฒนาข้อมูลต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันให้ได้ และพัฒนาให้ e-portfolio ใช้งานได้ง่ายขึ้นและตอบโจทย์ทุกแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สามารถเบิกถอนเครดิตการเรียนรู้ไปสู่การขอรับหน่วยกิจทางอาชีพ และในท้ายที่สุดกลับไปเชื่อมโยงกับการศึกษาได้ด้วย ก็จะทำให้ช่วงเวลาทางการศึกษาสั้นลงโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์

ทั้งนี้ในงานยังได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สถานศึกษากว่า 30 แห่ง ที่ร่วมเป็นหน่วยงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ระบบ E-Portfolio ภายใต้ E-Workforce Platform ด้วย

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ป้อนกำลังคนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความสูญเสีย สูญเปล่าที่เกิดจากภาคการศึกษาทั้งระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?