ก. ยุติธรรม ยกย่องให้ ซีพีเอฟ เป็น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566

อาทิตย์ ๒๔ กันยายน ๒๐๒๓ ๑๔:๕๒
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" ระดับดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 (Human Rights Awards 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดย กรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตอกย้ำการเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความหลากหลายและเคารพความแตกต่าง โดยพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบโล่รางวัลแก่ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น
ก. ยุติธรรม ยกย่องให้ ซีพีเอฟ เป็น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล กล่าวว่า รางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" นับเป็นรางวัลสูงสุด ระดับประเทศด้านสิทธิมนุษยชน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล สนับสนุนการปฎิบัติที่ดีด้านแรงงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ตามหลักปรัชญา "3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน" คือการทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร เพื่อต่อยอดผลกระทบในเชิงบวกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกับการป้องกัน ระงับ และบรรเทาผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

"ซีพีเอฟมีการดำเนินธุรกิจรวม 17 ประเทศมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 100,000 คน มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ ศาสนา แนวความคิด สถานะทางสังคม เป็นต้น โดยคำนึงรวมถึงชุมชนรอบข้าง คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการเคารพความแตกต่างหลากหลาย ปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ปกป้องคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง สร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งต่อยอดความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต" นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ซีพีเอฟดำเนินโครงการและกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคบนความแตกต่างหลากหลายและอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างมีความสุข อาทิ การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใกล้เกษียณผ่านการพัฒนาทักษะและสร้างกำลังใจผ่านกิจกรรมชมรมต่าง ๆ การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างมีจริยธรรม การจัดให้มีห้องให้นมบุตร การตั้งชมรม LGBTQ+ การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากการทำงานจริงและโครงการยกระดับความรู้ความสามารถอื่น ๆ โครงการบริหารการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เช่น เดินหน้าพลังงานสะอาดตลอดกระบวนการผลิต ยกเลิกใช้ถ่านหิน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การผลิตที่ยั่งยืน บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งระดับประเทศและระดับโลกสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึงคู่ค้าธุรกิจและเกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองผ่านการจัดจ้างคนพิการทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนหรือช่วยงานโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในจำนวนที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด  ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรดำเนินโครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมประมง จังหวัดสงขลา ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติและครอบครัวเพื่อร่วมป้องกันการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับ องค์กรภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานตาม ภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

 

ที่มา: เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ก. ยุติธรรม ยกย่องให้ ซีพีเอฟ เป็น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?