มาซาร์สในประเทศไทยพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้เสียภาษีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีใหม่กรณีมีรายได้จากต่างประเทศ

จันทร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๐๒๓ ๑๗:๐๒
มาซาร์สในประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำ ประกาศว่าบริษัทพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทย ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใต้ประมวลรัษฎากร กรณีมีเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ การตีความแนวปฏิบัติฉบับใหม่นี้ อยู่ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 161/2566 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

ป.161/2566 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการตีความมาตรา 41 ของประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยที่มีแหล่งรายได้จากต่างประเทศ จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อนำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าเงินได้จากแหล่งต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตาม การตีความใหม่นี้จะส่งผลกับเงินได้ที่นำเข้ามาในประเทศไทย และจะต้องเสียภาษี โดยคำสั่งใหม่นี้จะเริ่มใช้บังคับกับเงินได้ที่นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ การตีความการเสียภาษีบนรายได้จากแหล่งต่างประเทศสำหรับผู้เสียภาษีที่อยู่ในประเทศไทย จะอาศัยความตามคำสั่งเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ที่มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ และนำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีปฏิทินถัดไปจากปีที่มีเงินได้ การตีความนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีกิจการหรือมีทรัพย์สินในต่างประเทศ

นายโจนาธาน สจ๊วต สมิทธ หุ้นส่วนด้านภาษี ของมาซาร์สในประเทศไทย คาดการณ์ว่า คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 161/2566 จะส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย แต่มีเงินได้พึงประเมินจากการทำงานในต่างประเทศ มีกิจการ รวมทั้งมีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีปฏิทิน)ที่ขายหุ้นของบริษัทในต่างประเทศจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยจากกำไรจากการขายหุ้น หากนำกำไรจากการขายหุ้นนั้นเข้ามาตั้งแต่ปีปฏิทิน 2567 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หากเงินรายได้จากต่างประเทศที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 ได้ถูกถ่ายโอนไปยังบัญชีธนาคารในประเทศไทยของบุคคลนั้นๆ ภายในสิ้นปี 2566 นี้ กำไรจากการลงทุนจะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย

ในประเด็นดังกล่าวนี้ มาซาร์สในประเทศไทยจึงขอแนะนำให้บุคคลธรรมดาผู้เสียภาษีที่อยู่ในประเทศไทยตรวจสอบแหล่งเงินได้ที่มาจากต่างประเทศที่มีอยู่ในบัญชีธนาคารในต่างประเทศ และพิจารณานำเงินได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยภายในก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2566 นี้ เพื่อรับประโยชน์ด้านภาษีที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม นายโจนาธาน กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว จะทำให้เกิดความต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น และมาซาร์สในประเทศไทยก็พยายามจะเพิ่มบริการให้คำแนะนำปรึกษาให้กับลูกค้าที่จะต้องเผชิญหน้ากับกลไกด้านภาษีที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าเดิมนี้

"เรามองว่า แนวปฏิบัติใหม่นี้จะทำให้เกิดข้อสงสัยและประเด็นวิตกกังวลมากมาย ที่ทำให้ผู้เสียภาษีต้องพยายามแสวงหาความชัดเจนและคำแนะนำ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีชั้นนำของโลก เรามีความพร้อมในการจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้ และสามารถจะช่วยวางกลยุทธ์ด้านภาษีให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สอดคล้องกับหลักกฏหมายด้วย"

มาซาร์สในประเทศไทยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยเฉพาะเพื่อช่วยไขความกระจ่างและหาแนวทางแก้ไขท่ามกลางความไม่แน่นอนในประเด็นดังกล่าว

นายโจนาธานกล่าวว่า "เราจะช่วยให้ลูกค้าของเราเผชิญกับกลไกด้านภาษีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างได้อย่างมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นว่าพวกเขาปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฎหมายภาษีและแนวปฏิบัติใหม่ นอกจากนี้เรายังอยากจะแนะนำให้ลูกค้าเข้ามาปรึกษาหารือเป็นเฉพาะกรณีไป เพื่อเราจะได้แนะนำวิธีลดภาระทางภาษีให้เหลือน้อยที่สุด"

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 กรมสรรพากรได้มีการออกหนังสือคำถาม-คำตอบ (Q&A) เกี่ยวกับ ป. 161/2566 หนึ่งประเด็นที่กรมสรรพากรให้ความเห็นคือภาษีที่ถูกชำระมาแล้วในต่างประเทศ สามารถนำมาใช้เป็นเครดิตภาษีได้ ภายใต้เงื่อนไขตามอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement) ที่ประเทศไทยได้ทำไว้กับประเทศภาคี อย่างไรก็ตามกรม สรรพากรมิได้ให้ความกระจ่างในเรื่องของวิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจนในการใช้เครดิตภาษีดังกล่าว ทางมาซาร์ส มีความเห็นว่ากรมสรรพากรควรจะมีการปรับแบบแสดงรายการภาษีเพื่อเอื้ออำนวยแก่การใช้เครดิตภาษี รวมถึงแนวทางที่ชัดเจนในการใช้เครดิตภาษีนั้นๆ ด้วย

หากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นกรณีเฉพาะในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงภาษี สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีมากประสบการณ์ของมาซาร์สในประเทศไทยได้ที่ https://www.mazars.co.th/Home/Services/Tax

มาซาร์ส ในประเทศไทยมีบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การวางแผนและจัดเตรียมภาษี การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี การรับรองการตรวจสอบภาษี และการระงับข้อพิพาทด้านภาษี บริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลดภาระด้านภาษีให้แก่บุคคลที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องเสียภาษีรายได้ โดยยังยึดหลักหลักกฎหมาย และข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำงานกันอย่างทุ่มเท มีความรู้กว้างขวางในด้านภาษีและรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของมาซาร์สเน้นในเรื่องการให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านภาษีให้กับลูกค้า ภายใต้กรอบกฎหมาย และช่วยหาทางออกที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งด้านภาษีฉบับใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญและได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่สุด

เกี่ยวกับมาซาร์ส:

มาซาร์สเป็นหุ้นส่วนบูรณาการในระดับสากล โดยเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การบัญชี การให้คำปรึกษา ภาษี และบริการด้านกฎหมาย ดำเนินงานในกว่า 95 ประเทศและดินแดนทั่วโลก เรามีมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 47,000 คนทั่วโลก โดยกว่า 30,000 คน อยู่ในความร่วมมือแบบบูรณาการของมาซาร์สและอีกกว่า 17,000 คนอยู่ใน Mazars North America Alliance - เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกขนาดองค์กร ในทุกขั้นตอนของการพัฒนากิจการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mazars.com

เกี่ยวกับมาซาร์สในประเทศไทย:

มาซาร์สในประเทศไทยเป็นผู้นำในการบริการให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การตรวจสอบ ภาษี และกฎหมาย  มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 350 คน โดยมีมีที่ปรึกษาอาวุโสทั้งชาวไทย อังกฤษ ดัตช์ อินเดีย เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม และเกาหลี ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจที่ดำเนินงานในประเทศไทยและบริษัทที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mazars.co.th

ที่มา: O.Openarms

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๓ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์กับชุมชน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
๑๖:๒๗ NRF พาเหรดสินค้าเครื่องปรุง ซอส เครื่องแกง โชว์เคสในมหกรรมระดับโลก ThaiFex Anuga Asia 2024
๑๖:๐๖ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช ออกบูธร่วมกับศูนย์ฯ ลพบุรี ที่ห้างบิ๊กซีลพบุรี
๑๕:๓๖ ฝนมาแล้ว! เตือนชาวสวนระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน
๑๕:๓๕ กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ ส่งผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์ เรดดี้ วอริเออร์ เจาะตลาดแอฟริกา อินเดีย และตะวันออกกลาง พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจ
๑๕:๐๔ กทม. เตรียมพร้อมป้องกัน-บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำทะเลหนุน
๑๕:๓๔ กทม. เร่งตรวจสอบ-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในสวนจตุจักร
๑๕:๓๒ เครืออนันตราฉลองความสำเร็จกับก้าวสำคัญในการขยายโรงแรมกว่า 50 แห่งทั่วโลก พร้อมเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่
๑๕:๔๕ TikTok Shop มุ่งสนับสนุนแบรนด์แฟชั่นไทยเติบโตสู่สากล ปูพรมจัดเวที TikTok Shop | Em District Exclusive Runway นำเสนอคอลเลกชันพิเศษสำหรับ TikTok Shop
๑๕:๒๘ META ผสานกำลัง Meta S บุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวโครงการบ้าน THE SHADI ในคอนเซปต์ THE SHADE OF SMART