TGE ทำผลงาน 9 เดือนแรกปีนี้ กำไรสุทธิ 193.2 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 23.4%

จันทร์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๓ ๑๑:๓๑
TGE ทำผลงาน 9 เดือนแรกปีนี้ กำไรสุทธิ 193.2 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 23.4% คาดได้ข้อสรุปเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 โรง เพื่อเริ่มก่อสร้างต้นปี 67 บอร์ดอนุมัติออกวอแรนต์ TGE-W1
TGE ทำผลงาน 9 เดือนแรกปีนี้ กำไรสุทธิ 193.2 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 23.4%

'บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่' หรือ TGE ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทำกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปีนี้ 193.2 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 23.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้การขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึงมีรายได้ชดเชยจากค่าประกันภัย วางเป้าหมายผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง คาดได้ข้อสรุปการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 โรงในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ และเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 3 โครงการที่เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. แล้วก่อนหน้านี้ ด้านคณะกรรมการบริษัทฯ ไฟเขียวเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกวอร์แรนต์ TGE-W1

นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2566) สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน 699.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 193.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 171.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้ชดเชยจากค่าประกันภัยสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 22.3 ล้านบาท การเติบโตของกำไรมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทเอกชนเพิ่มเติม รวมถึงโรงไฟฟ้า TBP ของบริษัทย่อยที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 6 เมกะวัตต์ (MW) ประกอบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 34.5% เพิ่มขึ้นจาก 32.6% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำถึงการมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงปัจจัยบวกจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ มีรายได้หลักและกำไรสุทธิจากการดำเนินงานใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 229.1 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นช่วงการหยุดซ่อมเครื่องจักรปกติตามแผนปีปัจจุบันของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย ในขณะที่ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 71.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 49.4 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน และรายได้ชดเชยจากค่าประกันภัยสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามเป้าหมายของบริษัทฯ ล่าสุดคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุม้ติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 หรือ วอร์แรนท์ (TGE-W1) จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่อัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีราคาใช้สิทธิ 1 บาท และมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 157,142,857.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,257,142,857.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ TGE-W1 นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TGE-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น

นายสืบตระกูล บินเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (CBDO) กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2566 วางเป้าหมายรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิการเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าและบริหารจัดการต้นทุน ส่วนกรณีที่รัฐบาลประกาศมาตรการลดค่าไฟฟ้าจาก 4.10 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วยในงวดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 แทบจะไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ เนื่องจากมีผลเฉพาะกับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าแก่บริษัทภายในกลุ่มท่าฉางเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% ของรายได้จากการดำเนินงาน
ทั้งนี้ คาดว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้ข้อสรุปการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 1 โรงในไตรมาส 4/2566 ที่กลุ่มบริษัทฯ ชนะการประมูลก่อนหน้านี้ และคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในต้นปี 2567 ส่วนความคืบหน้าโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 3 โครงการที่ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ Power Purchase Agreement (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 16 MW ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดชุมพร โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจังหวัดสระแก้ว และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างภายในปลายปีนี้หรือต้นปี 2567 นอกจากนี้ คาดว่าจะมีความคืบหน้าการเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มเติมภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ที่มา: เอ็มที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4