ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค แห่งประเทศไทย ประจำปี 2023 (Kincentric Best Employer Award Thailand 2023)

ศุกร์ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๓ ๑๑:๕๙
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริคแห่งประเทศไทยประจำปี 2023 (Kincentric Best Employer Award Thailand 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดย คินเซนทริค (Kincentric) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีผลการประเมินด้านความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ความพึงพอใจในงานที่ทำ ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจที่จะทำงานต่อในอนาคต
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค แห่งประเทศไทย ประจำปี 2023 (Kincentric Best Employer Award Thailand 2023)

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า " WHA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริคในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรผ่านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในด้านวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาทักษะความรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้กับพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับการสร้าง Human Progress และเป็นหนึ่งในพันธกิจ WHA : We shape the future" แนวคิดที่มุ่งสร้างอนาคตอันยั่งยืนให้กับทุกคน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยกิจกรรมภายในองค์กรและการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น

  1. "WHA Innovation Journey" กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร ได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking เพื่อนำความคิดริเริ่มไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นโครงการทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาและต่อยอดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
  2. "WHA DNA" หรือสูตรลับคนพันธุ์ WHA ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับสามารถปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานแบบ WHA ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
  3. "Digitizing Employee Experience" คือการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานในการรับบริการทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์พนักงานได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ผ่านการปรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการนำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลมาช่วยสนับสนุน โดยมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงรุก เพื่อช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และช่วยบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4. "WHAppy" เกิดจากจุดเริ่มต้นที่ผู้บริหารต้องการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่พนักงานรู้สึกสนุกและมีความสุขในการทำงาน จึงเป็นการผสานกันระหว่าง WHA และ Happy โดย WHAppy จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศของความสุขในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและความกล้าในการออกนอกกรอบ พร้อมกับการสอดแทรกความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง (Change Strategy) ของกลุ่มบริษัทฯ ให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง

นายดิสพงศ์ พรชนกนาถ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสริมว่า "ความสำเร็จที่สำคัญในการเป็น 'The Best Employer' คือ การสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานและองค์กร ด้วยการใส่ใจและสนับสนุนพนักงานให้เติบโตและมีความสุขในที่ทำงาน รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังและความสุข ที่ทำให้พนักงานของเราพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตไปด้วยกัน และรางวัลนี้จะเป็นพลังกระตุ้นให้กับทีมงานทรัพยากรบุคลเพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพ และเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งขึ้นให้กับพนักงานและองค์กรต่อไป"

ทั้งนี้รางวัล Kincentric Best Employers มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับองค์กรมีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่มอบประสบการณ์อันโดดเด่นแตกต่างและส่งเสริมความคล่องตัวของพนักงาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง โดยดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เน้นการสร้างให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรในระดับสูง ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ และยังคงความยืดหยุ่นคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ การมีส่วนร่วมของผู้นำ และการมุ่งพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรประสบความสำเร็จได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น"

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๑๔ โพลีพลาสติกส์ และ เซเลกซ์ มอเตอร์ส ผนึกกำลังพัฒนาฝาครอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสองล้อ
๑๒:๒๘ OR มุ่งส่งเสริมโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน พัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
๑๒:๐๔ ไทยพาณิชย์ จัดงาน Digital Marketing Trends 2024 เจาะลึก AI ช่วยการตลาดเอสเอ็มอีเพิ่มยอดขายให้ปัง
๑๒:๕๒ GSK เผยผลสำรวจทั่วโลก ผู้ใหญ่ 86% ประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัดต่ำกว่าความเป็นจริง
๑๑:๕๗ WHA Group ทุบสถิติใหม่ โชว์กำไรสุทธิ ปี 2566 แตะ 4,426 ลบ. สร้างออลไทม์ไฮสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บอร์ดเคาะจ่ายปันผลรวมทั้งปี 0.1839 บาทต่อหุ้น จ่อ XD 9
๑๑:๔๔ ITEL โชว์กำไรปี 66 ที่ 272 ล้านบาท โต 8% จากปีก่อน พร้อมนำบริษัทลูก บลู โซลูชั่น เข้าเทรดเอ็ม เอ ไอ ในปีนี้
๑๑:๔๐ 7 ปีกับ Bangkok Design Week เพื่อยกระดับการออกแบบ สู่คุณภาพชีวิต สร้างแรงกระเพื่อมบรรยากาศสร้างสรรค์ ส่งเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจ
๑๑:๕๑ ปตท.สผ. มอบรางวัลทีมนักศึกษาชนะการแข่งขัน Ocean Hackathon InnoChallenge
๑๑:๔๗ พบปรากฏการณ์ใหม่ของครีมเปลี่ยนสีผมแบบ 4D กับ Dcash Master Mass Color Cream และการดูแลเส้นผมแบบวีแกนด้วย X Cute Me Vegan
๑๑:๓๑ PRAPAT ฤกษ์ดีตัดริบบิ้น เปิดโฉมใหม่ ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต