SO ยกระดับบริการดูแลสวน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "EMPOWER OPERATION"

พฤหัส ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๖:๔๗
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์ส ที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled Outsourcing Solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ปฏิบัติงานเป็นศูนย์ โดยเกิดจากการที่ SO ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า โครงการ Empower Operation เพื่อความยั่งยืนนั้น สามารถ Upskill ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ปฏิบัติงานในไปทิศทางที่ถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจในการทำงาน จากได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
SO ยกระดับบริการดูแลสวน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร EMPOWER OPERATION

นอกเหนือจากนั้นยังเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้ SO ได้รับการยอมรับในตลาดที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง ทำให้เป็นอันดับเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจ Outsource ที่สามารถ Unlock Possibilities ปลดล็อคทุกความเป็นไปได้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนด ไร้ปัญหาในการหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

จากบทความข้างต้น จึงทำให้เกิดการจัดกิจกรรมอบรมต่อยอดพัฒนาศักยภาพบุคลากร "EMPOWER OPERATION" ในหัวข้อ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้เจ้ากับหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ระดับหัวหน้างาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "การจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคคากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565" พร้อมทั้งยังเป็นการ ยกระดับการให้บริการดูแลสวน และยกระดับการดูแลลูกค้า เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ในการการจัดอบรมครั้งนี้ SO มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเป็นยกระดับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับหัวหน้างานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทำงาน ให้มีทักษะในการวางแผน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการและยังต้องสามารถควบคุมการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถวิเคราะห์ สอบสวน ประเมินความเสี่ยง โดยทำการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่ประกอบการ เพื่อนำมาป้องกันและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่จะเกิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกเหนือจากความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว การอบรม ครอบคลุมไปถึงการให้บริการลูกค้าที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบการดูแลของ SO ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความปลอดภัย ไม่เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิตจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงาน ตามหลักพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากล  และลูกค้ายังสามารถลดโอกาสการเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุ เช่น ค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมเครื่องมือ วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ เวลาในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

สิ่งที่องค์กร และลูกค้าในความดูแลของ SO จะได้รับ จากการอบรมเจ้ากับหน้าที่ความปลอดภัย หรือ จป. (Safety Officer) ระดับหัวหน้างาน สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน: 

  1. พัฒนาความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าใจถึงกฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
  2. เพิ่มทักษะสมรรถภาพการทำงาน พื้นฐานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายระหว่างการปฏิบัติงาน
  3. สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการบริหารของหัวหน้างาน ถ่ายทอดให้กับทีม ได้ตระหนักถึงสิ่งสำคัญของบทบาทและหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับลูกค้าผู้รับบริการ: 

  1. ได้รับบริการที่มีคุณภาพ จากการอบรมทำให้พนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆภายในพื้นที่หน้างาน
  2. ความน่าเชื่อถือด้วยการรับรองของหลักสูตรจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในระดับองค์กรระหว่างผู้ให้บริการ และลูกค้าผู้รับบริการ
  3. การตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในพื้นที่ของลูกค้า พนักงานที่ได้รับการอบรม จะมีความสามารถในการประเมินป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงาน ช่วยทำให้เหตุการณ์เกิดความเสียหายได้อย่างน้อยที่สุด

SO ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสิทธิด้านความมั่นคงในเรื่องของความปลอดภัยควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี และความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริการของ SO ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมพัฒนาไปสู่การเป็น Strategic Partners ที่ส่งมอบ Outsource Solutions ที่ดีที่สุดและเป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรของลูกค้าให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อัพเดทข่าวสารความเคลื่อนไหวของ SO ได้ที่ siamrajathanee.com/th

ติดตามบริการต่างๆของเราได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

SO PEOPLE : https://sopeople.asia/
SO NEXT : https://sonext.asia/
SO GREEN : https://sogreen.asia/
SO WHEEL : https://sowheel.asia/

ที่มา: สยามราชธานี

SO ยกระดับบริการดูแลสวน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร EMPOWER OPERATION

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4