KH Academy ผนึกพันธมิตรเปิดหลักสูตร KH Preps ปูทางเยาวชนสู่วิชาชีพด้านการเงิน-การลงทุน ปักหมุดยกระดับคุณภาพการศึกษาและสังคมไทย

พุธ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๑:๑๑
KH Academy จับมือพันธมิตรองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ KH Preps ปูพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพด้านการเงิน-การลงทุนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต และเตรียมเปิดศูนย์ KH Legal Aid บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไป ด้านผู้บริหาร "บูรพา สงวนวงศ์" ย้ำจุดยืน KH Academy มุ่งมั่นส่งเสริมในการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชนและปัญญาชน ควบคู่ไปกับการสร้างสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
KH Academy ผนึกพันธมิตรเปิดหลักสูตร KH Preps ปูทางเยาวชนสู่วิชาชีพด้านการเงิน-การลงทุน ปักหมุดยกระดับคุณภาพการศึกษาและสังคมไทย

นายบูรพา สงวนวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการ บริษัท บีดับบลิว วิสดอม จำกัด ผู้จัดตั้งศูนย์การเรียน KH Academy เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับองค์กรเอกชนผู้ริเริ่มในการร่วมสนับสนุนประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดตั้ง KH Academy เพื่อเป็นศูนย์รวมหลักสูตรการเรียนรู้ สำหรับพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น

โดย KH Academy เปิดหลักสูตร KH Preps ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินการลงทุน โดยการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในบทบาทหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ เพื่อสำรวจตัวเองให้มีความพร้อมและเกิดวิสัยทัศน์ก่อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพ รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบใบอนุญาตและขั้นตอนรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ซึ่งในแต่ละหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วม 40 คน จำนวน 2 รุ่นต่อหลักสูตร (ต่อปี) ประกอบด้วย 1) Prep for Financial Advisor หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรบให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้

2) Prep for Fund Manager หลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้

และ 3) Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรบให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2567 KH Academy เตรียมเปิด KH Camp for Next C-Suite ซึ่งเป็นค่ายฝึกงานภาคฤดูร้อน (Summer Intern Camp) สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับบริษัทพันธมิตรชั้นนำของประเทศไทย เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยตั้งเป้าว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับมอบประสบการณ์และการเรียนรู้ที่มากกว่าและแตกต่างจากการฝึกงานทั่วไป

ขณะเดียวกัน KH Academy ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. Kudun and Partners Company Limited 2. TTT & Partners Company Limited 3. Herbert Smith Freehills (Thailand) Limited และ 4. DFDL (Thailand) Limited เปิด KH Legal Aid เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแห่งผลประโยชน์ เช่น มรดก กรมธรรม์ ข้อตกลงหุ้นส่วน คู่ค้า คู่เช่า นายจ้าง-ลูกจ้าง เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ ให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กำหนดให้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้

"กิจกรรมที่ดำเนินโดย KH Academy ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น KH Preps, KH Camp for Next C-Suite และ KH Legal Aid ไม่คิดแสวงหาผลกำไร เป็นไปตามพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันยกระดับคุณภาพการศึกษาและสังคมไทย ด้วยการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่มีความสนใจสู่วิชาชีพด้านการเงินการลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมถึงเปิดให้บริการทางกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าผู้ที่เข้าฝึกอบรม และเข้าร่วมโครงการของ KH Academy จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาตนเอง หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้" นายบูรพา กล่าวในที่สุด

นอกจากนี้ ปัจจุบันหลักสูตร Prep for Financial Advisor มีนักศึกษาตอบรับเข้าร่วมอบรมเต็มจำนวน 40 คนแล้ว และได้เริ่มอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 16 มกราคม 2567 ส่วนหลักสูตร Prep for Fund Manager และ Prep for Investment Analyst อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรบ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Academy.kaohoon.com จนกว่าจะครบเต็มจำนวน หลักสูตรละ 40 คน ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้จะเปิดอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2567

ที่มา: ไออาร์ เน็ตเวิร์ค

KH Academy ผนึกพันธมิตรเปิดหลักสูตร KH Preps ปูทางเยาวชนสู่วิชาชีพด้านการเงิน-การลงทุน ปักหมุดยกระดับคุณภาพการศึกษาและสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB