OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรัก ยกระดับประกันสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง Top Form ด้วยโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

พฤหัส ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๕:๒๗
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่าในยุคที่เต็มไปด้วยโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยภายในจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การกิน ฯลฯ และปัจจัยภายนอก เช่น โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 ฯลฯ แนวทางที่ดีที่สุดคือการดูแลเชิงป้องกัน (Wellness & Prevention) ซึ่งบริษัทสนับสนุนแนวทางนี้ผ่านกลยุทธ์ Healthiverse ที่จะใช้ศักยภาพทั้ง 8 ด้านที่มีอยู่ช่วยสร้างโลกใหม่ให้คนไทยไม่ป่วย หนึ่งในนั้นคือการปิดความเสี่ยงด้วยแบบประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ พร้อมรับมือโลกที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ทุกวันนี้มีนวัตกรรมทางการแพทย์เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง OCEAN LIFE ไทยสมุทรจึงได้พัฒนา สัญญาเพิ่มเติม "โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)" ให้เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ดีที่สุดจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท พร้อมรองรับลูกค้าระดับพรีเมียมให้สบายใจในทุกมิติ หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ทุกระดับของการรักษาครอบคลุมถึงนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่ ๆ ครบวงจร
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรัก ยกระดับประกันสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง Top Form ด้วยโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

สัญญาเพิ่มเติม "โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)"  ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย* ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 25,000 บาท* รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่ารักษาด้านจิตเวชแบบผู้ป่วยใน ฯลฯ รวมทั้งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แบบจ่ายตามค่ารักษาจริง* ตลอดจนคุ้มครองค่า MRI CT Scan ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด Targeted Therapy ค่ารักษาทางทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยนอก ค่าอวัยวะภายนอกเทียม ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ค่ากายภาพบำบัด ที่สำคัญยังให้ความคุ้มครองการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Prevention) ได้แก่ คุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาด้านสายตา รวมถึงค่าวัคซีนป้องกันโรค* โดยลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่าย OCEAN LIFE ไทยสมุทรทั่วประเทศ ทั้งนี้สำหรับแผน Platinum ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ทั้งในประเทศไทย ทวีปเอเชีย หรือทั่วโลก ยกเว้นสหัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบสหรัฐอเมริกา

โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health) รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุ 11-80 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 99 ปี สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายครอบคลุมความต้องการได้ตั้งแต่ 5 ล้าน - 100 ล้านบาท   โดยเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.ocean.co.th/our-products/health-insurance/supreme-health

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรมายาวนาน 75 ปี โดยไม่หยุดพัฒนาในทุกมิติ เพื่อทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย ทำให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตได้มากที่สุด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกและสังคม เพื่อส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย มีความสุข สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อ OCEAN LIFE CONTACT CENTER  1503

ข้อควรทราบ:

* กรณีขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health) แผน Platinum- โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)- สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้ให้ความคุ้มครองภายใต้อาณาเขตความคุ้มครอง ที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองนอกอาณาเขตความคุ้มครองในกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย จากอุบัติเหตุและ/หรือการป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันแรกนับแต่วันเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ้มครองแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลดังกล่าวสูงสุดไม่เกินวันที่ 90 นับแต่วันเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ้มครองครั้งนั้น ๆ- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสื่อมวลชนจะกรุณาประชาสัมพันธ์ Press Release ดังกล่าว และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ 

ที่มา: ไทยสมุทรประกันชีวิต

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรัก ยกระดับประกันสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง Top Form ด้วยโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?