CIBA DPU ร่วมมือภาคเอกชนผลิตหลักสูตร "นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล" ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออกเพื่อศึกษาต่อ เผยหลักสูตรยืดหยุ่น เรียนจบเร็ว พร้อมมีทุนการศึกษาจากภาคเอกชน

พฤหัส ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๔:๐๑
CIBA DPU ร่วมมือภาคเอกชนผลิตหลักสูตร "นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล"  ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออกเพื่อศึกษาต่อ เผยหลักสูตรยืดหยุ่น เรียนจบเร็ว พร้อมมีทุนการศึกษาจากภาคเอกชน
CIBA DPU ร่วมมือภาคเอกชนผลิตหลักสูตร นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออกเพื่อศึกษาต่อ เผยหลักสูตรยืดหยุ่น เรียนจบเร็ว พร้อมมีทุนการศึกษาจากภาคเอกชน

ดร.คุณากร วิวัฒนากรวงศ์ รองคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และรักษาการหัวหน้าหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรเอกชนกำลังเผชิญปัญหาการลาออกของพนักงานจำนวนมาก และพนักงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กฝึกงานทวิภาคี ในระดับปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นภายในแต่ละองค์กรยังพบว่า เด็กกลุ่มนี้ยังอยากทำงาน แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิ ผลตอบแทนที่ยังไม่น่าพอใจ วันหยุดที่ไม่สอดคล้องกับเสาร์-อาทิตย์  ทำให้เป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เมื่อเด็กฝึกงานลาออกพร้อมกันจำนวนมาก องค์กรภาคเอกชนจึงเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ทำให้เกิดช่องว่างทางการตลาด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายองค์กรเอกชนจึงทำความร่วมมือกับ CIBA DPU ในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด โดยที่นักศึกษาสามารถทำงานและเรียนไปพร้อมกันได้

ดร.คุณากร กล่าวด้วยว่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ CIBA DPU จึงคิดค้นหลักสูตร "นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล" เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานและเรียนไปพร้อมกันได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งรูปแบบการเรียน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1. เรียนแบบ On Site 2. เรียนแบบออนไลน์ (e-learning) และ 3. เรียนแบบ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  หรือ การสะสมหน่วยการเรียนรู้ เป็นการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้นำประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการชั้นนำที่ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ผ่านชุดรายวิชา (Module) โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีโอกาสเชื่อมโยงการ เรียนรู้กับประสบการณ์การทำงานสามารถพัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการตลาด

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เช่น นักศึกษาทำงานอยู่แผนกจัดซื้อ หัวหน้าหรือผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานจะเป็นผู้ร่วมประเมินร่วมกับทางมหาวิทยาลัย และให้เกรดตามระดับผลงานที่เกิดขึ้นจริงในชุดรายวิชาของการจัดซื้อ เป็นต้น ส่วนรายวิชาอื่นนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อเก็บหน่วยกิตได้ตลอดเวลาตามที่นักศึกษาสะดวก ตามกรอบเวลา

"รูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่นนี้ ส่งผลให้เด็กเรียนจบเร็วขึ้นกว่าปกติ เช่น ปกตินักศึกษาระดับปวส.เรียนต่อระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 2 ปี ถ้าเลือกเรียน บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล สามารถเรียนจบเร็วขึ้นภายใน 1.5 ปี ที่สำคัญไม่กระทบกับการทำงานประจำด้วย นอกจากนี้สถานประกอบการหลายแห่งที่ทำ MOU (Memorandum of Understanding) กับทางมหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาทุกคนที่สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมการันตีการรับเข้าทำงานด้วย"ดร.คุณากรกล่าว

ผศ.ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลและผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรฯ  กล่าวเสริมว่า หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ขึ้นมาให้เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยจะเน้นการเพิ่มทักษะในการใช้งานไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการคิดนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ในการทำงานจริง โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกแบ่งรายวิชาออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1. กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านความเป็นผู้ประกอบการ เช่น การบัญชี การเงิน โลจิสติกส์และการตลาด 2. กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับด้านดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ การเขียนโปรแกรม หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการทำงาน และ 3.กลุ่มรายวิชาที่นำนวัตกรรมที่คิดค้นนำไปเสนอขาย เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในองค์กร นอกจากนี้ ในหลักสูตรการเรียนการสอนยังมีการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เช่น การใช้ Chat GPT, การเล่นเกมจำลองธุรกิจ และการใช้ระบบหลังบ้าน ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้มากขึ้น เป็นต้น

การเปิดเรียนหลักสูตร "นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล" นับเป็นการสร้างความร่วมมือที่สำคัญระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน เพื่อเสริมสร้างแรงงานที่มีความสามารถและสอดคล้องกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดช่องว่างทางการตลาดในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน   อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในระดับปริญญาตรี เทียบโอน ปวส. ภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถเข้าไปสมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://ciba.dpu.ac.th/

ที่มา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

CIBA DPU ร่วมมือภาคเอกชนผลิตหลักสูตร นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออกเพื่อศึกษาต่อ เผยหลักสูตรยืดหยุ่น เรียนจบเร็ว พร้อมมีทุนการศึกษาจากภาคเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4