รมว.แรงงาน"พิพัฒน์"นำทัพลงใต้ เยี่ยมโรงงานต้นแบบจัดสวัสดิการพนักงาน เปิดงานกระทรวงแรงงานบริการชาวสตูล มีงานทำ มีอาชีพ หลักประกันสังคมที่ดี

จันทร์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๑:๑๒
วันที่ 9 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการของบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาอังสุธน อ.ละงู จ.สตูล ประกอบกิจการผลิตแปรรูปไม้ยางพาราส่งออก โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายศรศักดิ์ อังสุภานิช กรรมการบริหาร บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาอังสุธน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาอังสุธน อ.ละงู จ.สตูล
รมว.แรงงานพิพัฒน์นำทัพลงใต้ เยี่ยมโรงงานต้นแบบจัดสวัสดิการพนักงาน เปิดงานกระทรวงแรงงานบริการชาวสตูล มีงานทำ มีอาชีพ หลักประกันสังคมที่ดี

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจที่ดูแลแรงงานอย่างครบถ้วนในทุกมิติ โดยยึดหลัก "ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" การเดินทางมาเยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดสตูลในวันนี้ ผมขอขอบคุณ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาอังสุธน ที่เปิดให้เข้าเยี่ยมและนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ด้านสวัสดิการของแรงงาน และชื่นชมผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสวัสดิการที่ส่งเสริมภาคีเครือข่ายชุมชน อำเภอ จังหวัด และทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเช่น โครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำมาตรฐานแรงงาน พัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่าเพิ่มความสุข เพิ่มรายได้ เพิ่มความมั่นคงในชีวิต

ด้าน นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า สำหรับสถานประกอบกิจการแห่งนี้ มีลูกจ้าง 562 คน บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตพนักงานที่ดีขึ้นด้วยการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้าง เช่น จัดตั้งศูนยเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รับดูแลบุตรของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง การจัดสวัสดิการด้านที่พักโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย สนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายทำให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง เข้าร่วมโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในการทำงานระดับจังหวัด มีการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ในสถานประกอบกิจการ

จากนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานบริการประชาชน โดยมี อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายผู้ประกันตน กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ผ่านการฝึกอบรมจากกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอำเภอละงู

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานสนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ มีความมั่นคงในการทำงาน มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ด้วยการจัดโครงการกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนในวันนี้ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้เข้าถึงบริการในภารกิจทุกด้านของกระทรวงแรงงาน ด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการผลิตกำลังคนให้เชื่อมโยงสอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ แรงงานไทย ให้มีทักษะสูง เพื่อการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและการเติบโตของเศรษฐกิจ และคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการกำลังแรงงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจต่อไป

โดยนายพิพัฒน์ฯ และคณะ ได้เยี่ยมบูธกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ บูธแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกชมรมแรงงานนอกระบบ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานนอกระบบ การแสดงผลิตภัณฑ์ของอาสาสมัครแรงงาน สาธิตการนวดหน้าเพื่อความงาม สาธิตการทำผ้าบาติก สาธิตการทำกาแฟ บาริสต้า กิจกรรมนัดพบแรงงาน การให้บริการรับสมัครและแนะนำสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40

ซึ่งบรรยากาศภายในงานต่างได้รับความสนใจจากอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายผู้ประกันตน กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ผ่านการฝึกอบรมจากกระทรวงแรงงานที่มาร่วมงาน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลที่มาร่วมงานคับคั่ง

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงานพิพัฒน์นำทัพลงใต้ เยี่ยมโรงงานต้นแบบจัดสวัสดิการพนักงาน เปิดงานกระทรวงแรงงานบริการชาวสตูล มีงานทำ มีอาชีพ หลักประกันสังคมที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB