ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน

พฤหัส ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๐๙:๐๗
หนึ่งในบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม" คือ การสร้างองค์ความรู้ และการเป็น "สะพานเชื่อมต่อ" ระหว่างความเป็นสากลกับท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า "The University of Glocalization" เน้นการสร้างนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่เพื่อเป้าหมายการพัฒนา สร้างสรรค์ ผสมผสานความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อการขับเคลื่อนนโยบายก้าวสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโครงการ TSU-SDGs for Sustainability เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงได้แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมโลก การประกาศเจตนารมณ์ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการตามแผนและสอดคล้องกับ SDGs เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในหลากหลายมิติ สามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทงานของมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก อีกทั้ง SDGs จะเป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมผลักดันและเลือก SDGs หลัก และ SDGs ตามอัตลักษณ์และศักยภาพของส่วนงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ในบริบทของสหประชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการขับเคลื่อน SDGs ในต่างพื้นที่กับหน่วยงานเอกชน อันจะทำให้เห็นมิติที่หลากหลายในการขับเคลื่อน SDGs ทั้งระบบ การจัดโครงการ TSU-SDGs for Sustainability เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรทุกส่วนงานเข้าร่วม

ภายในงาน มีการบรรยาย หัวข้อ "SDG Acceleration in Thailand and UN Partnerships in Greening Higher Education" โดย คุณมาริสา ปัณยาชีวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สหประชาชาติ และ Ms. Young-Ran Hur, Programme Management Officer for Global Opportunities for SDGs (GO4SDGs) UN Environment Programme (UNEP)

การบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน" โดย คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และการบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยทักษิณ" โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง และรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ

นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานการดำเนินงานตาม SDGs ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ส่วนงาน และสิ่งสำคัญของงานนี้ คือ การลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ รวม 36 ส่วนงาน ดังนี้ ส่วนงานวิชาการ 15 ส่วนงาน ส่วนงานอื่น 7 ส่วนงาน และส่วนงานบริหาร 14 ส่วนงาน

กว่า 1 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยทักษิณมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ ผ่านโครงการมากมาย และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมาย ได้แก่

 1. มิติด้านการพัฒนาคน (People) ประกอบด้วย SDG 1 ขจัดความยากจน SDG 2 ขจัดความหิวโหย SDG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และ SDG ความเท่าเทียมกันทางเพศ อาทิ
 • โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ขยายผลเป็น 3 โมเดลแก้จน ได้แก่ ชัยบุรีโมเดล : ธุรกิจเกื้อกูล ไข่ไก่อารมณ์ดีแฮปปี้ฟาร์ม ,Lenoi Craftโมเดล และศรีนาคาโมเดล : สานพลังสร้างเครือข่ายแก้จน
 • โครงการ TSU Care รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมใช้
 • ส่งหน่วยแพทย์แพทย์แผนไทย ตรวจรักษาประชาชน
 • เปิด 37 รายวิชาออนไลน์ ให้เรียนฟรี ผ่านแพล็ตฟอร์ม TSU - GE for All
 • Double degree แห่งแรกในภาคใต้
 1. มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ประกอบด้วย SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และ SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน อาทิ
 • Solar Rooftop หลังคาผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด
 • เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน
 • คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทย จากเวทีระดับนานาชาติ "The 49th International Exhibition of Inventions Geneva"
 1. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ประกอบด้วย SDG 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล SDG 12แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SDG 14 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางน้ำ และ SDG 15การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ
 • จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ผลิตประปาสะอาด
 • ส่งเสริมจุดบริการน้ำดื่ม ฟรี มากกว่า 200 ตู้ ครอบคลุมทั้ง 2 วิทยาเขต
 • The University in the park แหล่งศึกษาเรียนรู้ใจกลางเมืองที่เป็น "ปอด" ของคนเมืองสงขลา
 1. มิติด้านสันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ประกอบด้วย SDG 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
 • ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
 1. มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ประกอบด้วย SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ
 • ผนึกพลังความร่วมมือทั้งผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนต่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ TSU GO GREEN
 • กิจกรรม "สร้างบ้านปลา พิทักษ์ รักษา ปลาสามน้ำ" ร่วมกับเครือข่ายสร้างซั้งบ้านปลามีชีวิต

เชื่อว่าทุกคน ทุกองค์กรต่างมีภาพฝันของโลกที่สมบูรณ์แบบ แต่การจะเปลี่ยนภาพฝันให้เป็นความจริง คือ การตั้งเป้าหมายและลงมือทำ วันนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้เริ่มออกเดินทางไปยังเป้าหมายที่วางไว้เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ ที่ตั้งใจจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสังคมให้ยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อลูกหลาน และเพื่อเรา SDGs จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกคน

ที่มา: double D media

ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ