บริติช เคานซิล โชว์เคสความร่วมมือ กระทรวง อว. ชู 2 มหาวิทยาลัยไทย สานต่อความร่วมมือไทย - UK ยกระดับสถาบันอุดมศึกษาสู่เวทีการแข่งขันโลก ท่ามกลางความท้าทายภูมิทัศน์การศึกษา

จันทร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๐๙:๒๕
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยโฉมโครงการพัฒนาวิจัยศูนย์ผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังร่วมกับสถาบันชั้นนำระดับโลกจาก UK พร้อมเร่งขยายผลสู่ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือ มหาวิทยาลัยลินคอล์นผลักดันความร่วมมือด้านการออกแบบการจัดการน้ำ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อสถานการณ์ของโลกในมิติต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ภูมิทัศน์ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย และต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เชื่อมโยงและเท่าทันต่อความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ ด้วยการยกระดับการเตรียมความพร้อมให้คนในระบบการศึกษามีคุณภาพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนำมาใช้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ พร้อมเสริมศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการแข่งขันในระดับโลก สู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
บริติช เคานซิล โชว์เคสความร่วมมือ กระทรวง อว. ชู 2 มหาวิทยาลัยไทย สานต่อความร่วมมือไทย - UK ยกระดับสถาบันอุดมศึกษาสู่เวทีการแข่งขันโลก ท่ามกลางความท้าทายภูมิทัศน์การศึกษา

เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริติช เคานซิล จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ริเริ่ม โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร หรือ Thai-UK World-class University Consortium เพื่อเดินหน้าสร้างความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรได้มีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศไทย โดยวันนี้ บริติช เคานซิล จะพาไปสำรวจตัวอย่างความสำเร็จจาก 2 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวทันโลกอนาคต

โครงการความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อรังระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย
รศ.ดร.นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีม Global Health Research Center จากประเทศไทย ร่วมกับ The London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of Oxford) และ University College of London

รศ.ดร.นพ. ชัยสิริ บอกเล่าถึงความสำเร็จจากความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรจากสหราชอาณาจักร มีส่วนช่วยทำให้สถาบันเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะของสถาบัน และยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคตอย่างยั่งยืน ช่วยให้ศูนย์วิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากแหล่งทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทั้งระดับอาจารย์ และนักวิจัย โดยได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน จาก National Institute for Health and Care Research (NIHR) เป็นจำนวนถึง 2.2 ล้านปอนด์ หรือราว 100 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี และคาดว่าความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ จะสามารถขยายผลอย่างยั่งยืนจากระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติในที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกันอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Joint workshop between CMU-UK Institution(s) and Microsoft Research Lab India เพื่อศึกษาการดำเนินงานของ Microsoft Research Lab ที่ประเทศอินเดีย, กิจกรรมประชุมประจำเดือนกับพันธมิตรจากสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความสนใจร่วมกัน และยังได้ร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อขยายผลวิจัยไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังระดับชุมชนต่อไป

"การสนับสนุนและการส่งเสริมความร่วมมือที่ต่อเนื่องจากทั้ง กระทรวง อว. และบริติช เคานซิล ประเทศไทย ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ไม่เพียงนำมาซึ่งการพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัยให้แก่ทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ความร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยไทยได้โชว์ศักยภาพและความเป็นเลิศในเวทีระดับโลก อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและการขยายผลงานวิจัยอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย"

รศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ดำเนินความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยลินคอล์น จัดทำโครงการ Designing with Water towards Sustainable Development and Regeneration ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ ฯ ว่าได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน และสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมาสู่การวิจัยขั้นสูง ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและทักษะของทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่มีส่วนร่วม โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ใหม่และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมด้านการออกแบบการจัดการน้ำ นำไปสู่การพัฒนาและการฟื้นฟูที่ยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายผลงานวิจัยในระดับชุมชนและประเทศ แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการฯ ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยในประเด็นสำคัญอันเป็นความท้าทายระดับโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2567 มีจำนวนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ทั้งสิ้น 7 มหาวิทยาลัย ใน 15 สาขาวิชา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบริติช เคานซิล และกระทรวง อว.ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มุ่งสู่ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดทั้งปี ของบริติช เคานซิล ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ British Council Thailand หรือทางแอปพลิเคชั่นไลน์ @studyukthailand

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ ก.ค. ทีม PropBea 4 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท
๑๒ ก.ค. Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้กาแฟไทยที่เชื่อมโยงทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความหอมกรุ่นของกาแฟไปกับเรา ตั้งแต่วันนี้-14 ก.ค. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 8
๑๒ ก.ค. กรมอนามัย-กทม. ยกระดับ Street Food การันตีป้าย SAN Plus ตลาดซอยอารีย์ 1 แห่งแรก
๑๒ ก.ค. กปภ. เตือนประชาชนระวังลิงก์ปลอม หลอกให้อัปเดต PWA Plus Life
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. ที ลีสซิ่ง เดินหน้าโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย มุ่งยกระดับความปลอดภัย บนท้องถนน ตรวจสภาพรถฟรี สัญจร ตลาดไท
๑๒ ก.ค. โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/67 เปิดจองวันแรก กระแสตอบรับดี สถาบัน-รายใหญ่เชื่อมั่น
๑๒ ก.ค. ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของกองทุน เน้นย้ำให้ระดับบริหารของ บลจ. ขับเคลื่อนการนำ ESG