M.P.A. (PUBLIC POLICY) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จันทร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๑:๒๕
เตรียมพร้อมสู่มืออาชีพด้านนโยบายสาธารณะ กับหลักสูตร MPA SWU หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการจัดการสาธารณะ) ที่ออกแบบมาเพื่อ นักคิด นักวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา ที่ใฝ่ฝันอยากสร้าง Impact ให้กับสังคม
M.P.A. (PUBLIC POLICY) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในสภาวะโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ที่รัฐไม่ได้เป็นผู้กำหนดหรือดำเนินนโยบายสาธารณะได้อย่างเสรี แต่จะต้องคำนึกถึงเงื่อนไข บริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงทางการค้า การลงทุนในด้านค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี เป็นต้น ทำให้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ รู้ทันความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังมีศักยภาพในการทำวิจัยที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาของหน่วยงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ปรัชญานโยบายสาธารณะเป็นศาสตร์ว่าด้วยการนำไปสู่การคิดชอบ การปฏิบัติชอบ และการมีจิตสำนึกสาธารณะ

วัตถุประสงค์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม(2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง(3) มีความรู้และความสามารถในการวิจัยทางนโยบายสาธารณะ(4) มีความสามารถในการนำความรู้ทางนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้านการเรียนการสอน

นิสิตจะต้องเรียนตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ระยะเวลา 2 ปี โดยจะมีให้เลือกเรียนทั้งแผน ก. / ก.2 และ ภาค ข. โดยทั้ง 2 แผนนิสิตจะต้องเรียน หมวดวิชาบังคับ เช่น หลักการของนโยบายสาธารณะ, ระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยในบริบทโลก, ระเบียบวิจัย, สัมมนา และ หมวดวิชาเลือก ที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ การเมืองกับนโยบายสาธารณะ, นโยบายสังคมและเมือง, การบริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน และ นโยบายสาธารณะกับการจัดการความขัดแย้ง ให้ครบก่อนจึงจะสามารถทำ วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ตามแผนการเรียนที่ได้เลือกไว้ก่อน

โครงสร้างหลักสูตร:

แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน

แผน 1: 36 หน่วยกิต เน้นการวิจัย

แผน 2: 36 หน่วยกิต เน้นการเรียนรู้เชิงรุก

รายวิชา:

หมวดวิชาบังคับ 2 รายวิชา

หมวดวิชาเลือก ชุดวิชาด้านนโยบายสาธารณะ

ชุดวิชาด้านการจัดการสาธารณะ ชุดวิชาด้านการศึกษาอิสระ

หมวดวิชาปริญญานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้:

การบรรยายแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม Active Learning

กรณีศึกษาเป็นฐาน เกมเป็นฐาน ปัญหาเป็นฐาน ภาระงานเป็นฐาน โครงการเป็นฐาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้:

สามารถอภิปรายประเด็นสาธารณะ และความท้าทาย วิเคราะห์นโยบาย และกระบวนการจัดการ

จัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบายและการจัดการ

คณะอาจารย์ผู้สอน:

ทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ พร้อมถ่ายทอดความรู้

จบมาทำงานอะไร

เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง, พนักงานสอบสวนและสืบสวน, พนักงานปราบปรามยาเสพติด, ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, พนักงานการเลือกตั้ง, อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ, นักสังคมสงเคราะห์, นักวิจัย, นักปกครอง, นักบริหารงานบุคคล, นักพัฒนาสังคม, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่ในสถานทูตและสถานกงสุล, เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ (องค์การ, สหประชาชาติ, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ) , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ

สนใจสมัครได้ที่: https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php

ดูรายละเอียดหลักสูตร: https://drive.google.com/file/d/1fC9_CzAqoPKcVwp08p9QirbnGZUBB3bx

สอบถามเพิ่มเติม: 02-6495000 ต่อ 11775, 11776 081-5524153 Line : @mpaswu

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

M.P.A. (PUBLIC POLICY) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๕ กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๗:๔๓ NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๗:๑๐ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๗:๑๙ BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๗:๒๖ MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๖:๓๖ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๖:๑๑ ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๖:๒๒ TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๖:๔๒ คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๖:๔๑ โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ